คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET1,024,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET960,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุจิน ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET956,817,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET885,563,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET712,915,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET601,616,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET598,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET598,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET598,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET582,004,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET575,024,000
2น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai5,807,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET565,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET528,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิรัช ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET485,592,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET196,254,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET195,206,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET161,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุขุมล ศิริมงคลเกษมUT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET7,680,600