คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 14/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,366,400
2นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,334,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET127,481,595
2นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์INOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET39,837,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์STAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai28,779,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดารณี ลิ่มอติบูลย์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,220,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET146,942,391
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET42,056,970
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET39,596,670
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET31,454,847
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET31,454,670
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET26,144,670
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. สุเมธและ/หรือนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET15,859,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,841,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุลักษณา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,469,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุรางค์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,398,500