คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 30/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสาธน์ มหากิจศิริZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET7,207,145
2นาย ประสาธน์ มหากิจศิริFSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET3,255,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai400,000,000
2นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET349,611,310
3นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET111,750,000
4นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET25,755,642
5นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET11,697,485
6นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET11,363,059
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET225,258,884
2น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET65,780,000
3น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET65,172,600
4น.ส. อุษณา มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET35,386,282
5น.ส. อุษณา มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET11,815,906
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET5,925,441
2นาง สุวิมล มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET4,647,398
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยุทธ มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET27,541,500
2นาย ประยุทธ มหากิจศิริSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET25,525,038
3นาย ประยุทธ มหากิจศิริUMS -บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)mai2,098,848
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET15,184,895