คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET617,398,697
2นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai158,000,000
3นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET129,750,000
4นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET26,536,116
5นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET20,453,506
6นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET11,272,122
7นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET9,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET375,968,770
2น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET84,916,000
3น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET75,670,200
4น.ส. อุษณา มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET63,695,308
5น.ส. อุษณา มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET12,181,236
6น.ส. อุษณา มหากิจศิริGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET6,796,195
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET128,130,300
2นาง สุวิมล มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET112,415,647
3นาง สุวิมล มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET10,665,794
4นาง สุวิมล มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET4,478,402
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยุทธ มหากิจศิริSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET30,005,497
2นาย ประยุทธ มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET26,638,500
3นาย ประยุทธ มหากิจศิริUMS -บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)mai2,557,971
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET27,332,810
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสาธน์ มหากิจศิริZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET9,952,152