คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

Prime Road Tech Inter Limited ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PRIMEบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET3,857,278,0800.00