คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CNSบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET4,537,863,4300.00