คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KBANKธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET3,117,296,700-1.70