คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

EUROCLEAR NOMINEES LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMKบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET853,687,1080.00
2TISCOบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET584,153,5750.00
3TYCNบริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET25,800,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LIMITED เกี่ยวข้องด้วย