คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ร.ต.อ. สุเมธ ลิ่มอติบูลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TOPPบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET165,519,2070.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิ่มอติบูลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET20,188,000
2นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,349,938
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET136,124,415
2นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์INOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET25,040,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์STAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai20,143,980
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET156,904,587
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET44,889,390
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET42,281,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET33,587,379
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET33,587,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET27,917,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. สุเมธและ/หรือนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET16,934,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET6,237,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุลักษณา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,840,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุรางค์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,764,500