คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บัญชี บริหาร กิจการ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MINTบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET2,631,542,442-1.63
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กิจการ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมพล โสภณกิจการAMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET36,581,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพัฒน์ เจริญกิจการAQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,660,000