คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1QHPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET1,963,315,2000.00