คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLOWบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET46,130,974,5500.00