คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AIEบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai3,167,457,4980.00