คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TSEบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET2,129,852,888-1.47