คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อุษณา มหากิจศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET273,294,568-1.10
2SUSCOบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET83,122,000-0.72
3SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET73,483,200+1.79
4TFIบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET35,386,282-20.00
5PMTAบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET10,495,7820.00
6GSTEELบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET6,796,1950.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มหากิจศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET448,791,824
2นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai142,000,000
3นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET126,000,000
4นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET39,804,174
5นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET11,363,059
6นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET9,712,457
7นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET9,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET273,294,568
2น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET83,122,000
3น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET73,483,200
4น.ส. อุษณา มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET35,386,282
5น.ส. อุษณา มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET10,495,782
6น.ส. อุษณา มหากิจศิริGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET6,796,195
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET120,891,300
2นาง สุวิมล มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET81,715,791
3นาง สุวิมล มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET5,925,441
4นาง สุวิมล มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET3,858,749
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยุทธ มหากิจศิริSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET25,660,810
2นาย ประยุทธ มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET25,133,500
3นาย ประยุทธ มหากิจศิริUMS -บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)mai1,508,547
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET15,184,895
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสาธน์ มหากิจศิริZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET8,174,982