คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อุษณา มหากิจศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET434,100,488-1.74
2SUSCOบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET89,700,000-0.67
3SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET75,670,200-0.58
4TFIบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET70,772,564-10.00
5PMTAบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET13,330,4100.00
6GSTELบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET0-
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มหากิจศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET712,859,942
2นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai162,000,000
3นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET129,750,000
4นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET29,658,012
5นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET22,726,118
6นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET12,335,530
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET434,100,488
2น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET89,700,000
3น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET75,670,200
4น.ส. อุษณา มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET70,772,564
5น.ส. อุษณา มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET13,330,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET129,797,182
2นาง สุวิมล มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET128,130,300
3นาง สุวิมล มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET11,850,882
4นาง สุวิมล มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET4,900,893
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยุทธ มหากิจศิริSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET33,807,099
2นาย ประยุทธ มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET26,638,500
3นาย ประยุทธ มหากิจศิริUMS -บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)mai3,213,861
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET30,369,789
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสาธน์ มหากิจศิริZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET10,781,498