คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อุษณา มหากิจศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET335,491,955+4.76
2TFIบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET141,545,1290.00
3SUSCOบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET82,524,000+2.17
4SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET60,361,200-1.45
5PMTAบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET12,746,8560.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มหากิจศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสาธน์ มหากิจศิริZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET7,176,276
2นาย ประสาธน์ มหากิจศิริFSS -บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)SET5,251,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET520,697,696
2นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai392,000,000
3นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET103,500,000
4นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET46,499,670
5นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET45,452,236
6นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET24,189,105
7นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET19,511,850
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา มหากิจศิริTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET335,491,955
2น.ส. อุษณา มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET141,545,129
3น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET82,524,000
4น.ส. อุษณา มหากิจศิริSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET60,361,200
5น.ส. อุษณา มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET12,746,856
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET23,701,763
2นาง สุวิมล มหากิจศิริPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET5,013,557
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยุทธ มหากิจศิริTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET28,444,500
2นาย ประยุทธ มหากิจศิริSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET24,981,952
3นาย ประยุทธ มหากิจศิริUMS -บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)mai1,770,903
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET60,739,579