คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTLบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET97,130,840-5.63
2KOOLบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai4,712,100-0.88
3NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET3,840,000-0.83
4PPPMบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET3,749,3500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ยี่สุ่นแก้ว เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้วPTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET97,130,840
2น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้วKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai4,712,100
3น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้วNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET3,840,000
4น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้วPPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET3,749,350