คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SNCบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET81,792,2600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไทยสงวนวรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุลSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET125,687,732
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุลSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET81,792,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุลSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET15,199,785