คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SNCบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET111,370,2100.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไทยสงวนวรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุลSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET160,404,943
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุลSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET111,370,210
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุลSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET22,587,390