คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GFPTบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET407,403,360+0.89
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิริมงคลเกษม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET716,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET672,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุจิน ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET669,772,096
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET619,894,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET499,040,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET421,131,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET418,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET418,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET418,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET407,403,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET402,516,800
2น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai5,807,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET395,920,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET369,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิรัช ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET339,914,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET137,378,192
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET136,644,592
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET113,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุขุมล ศิริมงคลเกษมUT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET7,329,200