คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GFPTบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET625,655,1600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิริมงคลเกษม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET1,100,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET1,032,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุจิน ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET1,028,578,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET951,980,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET766,383,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET646,737,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET643,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET643,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET643,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET625,655,160
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET618,150,800
2น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai6,257,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET608,020,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET567,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิรัช ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET522,011,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET210,973,652
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET209,847,052
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET173,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุขุมล ศิริมงคลเกษมUT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET7,680,600