คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET6,054,586,6501.72+0.53
2BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET4,718,999,9933.32+1.01
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นพรัมภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรพล นพรัมภาBYD -บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET6,599,999,993
2นาย ธีรพล นพรัมภาRCL -บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)SET770,562,000
3นาย ธีรพล นพรัมภาLPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET237,667,000
4นาย ธีรพล นพรัมภาQTC -บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET126,000,000
5นาย ธีรพล นพรัมภา7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET126,000,000
6นาย ธีรพล นพรัมภาSRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET86,962,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภาEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET6,054,586,650
2น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภาBYD -บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET4,718,999,993
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปรางทิพย์ นพรัมภาSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET1,847,643,309