คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IRCบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET122,246,6520.00
2MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET29,353,4960.00
3ITบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET14,999,9970.00
4PGบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET11,382,9870.00
5TPCORPบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET6,998,8800.00
6BTNCบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET2,842,652+2.56
7NCบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET2,839,9840.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชวาลอัมพร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET122,246,652
2นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET29,353,496
3นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรIT -บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET14,999,997
4นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรPG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET11,382,987
5นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรTPCORP -บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)SET6,998,880
6นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรBTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET2,842,652
7นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพรNC -บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET2,839,984