คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KCEบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET266,874,075-0.65
2SCบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET152,266,5430.00
3AYUDบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET138,026,103+2.26
4ICHIบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET130,363,5800.00
5UOBKHบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET77,297,060+0.65
6DDDบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET66,715,1800.00
7AMARINบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET65,490,552+0.53
8MCOTบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET17,936,328+0.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มิตรพันธ์พานิชย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์KCE -บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET266,874,075
2นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET152,266,543
3นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET138,026,103
4นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET130,363,580
5นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์UOBKH -บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET77,297,060
6นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์DDD -บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)SET66,715,180
7นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET65,490,552
8นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์MCOT -บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)SET17,936,328