คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย อนุรักษ์ บุญแสวง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPOLYบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET31,518,090+7.65
2NERบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET21,128,940+2.44
3TCMCบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET15,595,200+5.56
4SQบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET14,847,000+1.90
5TEAMGบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET8,145,040+1.89
6MGTบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai6,478,3800.00
7SVOAบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET6,189,615+1.08
8Dบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai6,172,2500.00
9TSRบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET5,749,120+0.96
10TCJบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET4,887,064+8.03
11ABMบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai4,454,5140.00
12CHARANบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET3,237,600-3.51
13SEบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai1,664,276+1.46
14FVCบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai1,113,8400.00
15GSCบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai1,037,376+4.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุญแสวง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET31,518,090
2นาย อนุรักษ์ บุญแสวงNER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET21,128,940
3นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,595,200
4นาย อนุรักษ์ บุญแสวงSQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET14,847,000
5นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTEAMG -บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET8,145,040
6นาย อนุรักษ์ บุญแสวงMGT -บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai6,478,380
7นาย อนุรักษ์ บุญแสวงSVOA -บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)SET6,189,615
8นาย อนุรักษ์ บุญแสวงD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai6,172,250
9นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTSR -บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)SET5,749,120
10นาย อนุรักษ์ บุญแสวงTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET4,887,064
11นาย อนุรักษ์ บุญแสวงABM -บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)mai4,454,514
12นาย อนุรักษ์ บุญแสวงCHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET3,237,600
13นาย อนุรักษ์ บุญแสวงSE -บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)mai1,664,276
14นาย อนุรักษ์ บุญแสวงFVC -บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai1,113,840
15นาย อนุรักษ์ บุญแสวงGSC -บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai1,037,376
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปิยะรัตน์ บุญแสวงTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,123,980
2นาง ปิยะรัตน์ บุญแสวงABM -บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)mai1,223,100