คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุเทพ จิระสิริกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET33,078,000+11.41
2ITDบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET34,515,000+3.42
3AIบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET23,400,000+1.54
4TGPROบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET2,160,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิระสิริกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเทพ จิระสิริกุลITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET34,515,000
2นาย สุเทพ จิระสิริกุลTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET33,078,000
3นาย สุเทพ จิระสิริกุลAI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET23,400,000
4นาย สุเทพ จิระสิริกุลTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET2,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อุดม จิระสิริกุลTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET41,259,360
2นาย อุดม จิระสิริกุลBR -บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)SET14,944,020