คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุเทพ จิระสิริกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ITDบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET55,755,0000.00
2TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET51,000,000-0.40
3TGPROบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET2,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิระสิริกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเทพ จิระสิริกุลITD -บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)SET55,755,000
2นาย สุเทพ จิระสิริกุลTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET51,000,000
3นาย สุเทพ จิระสิริกุลTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET2,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อุดม จิระสิริกุลTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET68,170,375