คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TOPPบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET128,922,0650.00
2INOXบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET34,715,1000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิ่มอติบูลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET16,150,400
2นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,508,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET128,922,065
2นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์INOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET34,715,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์STAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai32,274,490
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดารณี ลิ่มอติบูลย์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET8,649,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET148,602,757
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET42,532,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET40,044,090
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET31,810,269
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET31,810,090
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET26,440,090
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. สุเมธและ/หรือนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET16,038,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,907,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุลักษณา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,531,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุรางค์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,459,500