คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TOPPบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET136,484,533-3.17
2INOXบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET26,747,700-2.13
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิ่มอติบูลย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET24,696,000
2นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET6,014,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET136,484,533
2นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์INOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET26,747,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์STAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai23,698,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET157,319,679
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET45,008,145
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET42,393,045
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET33,676,235
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET33,676,045
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET27,991,045
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. สุเมธและ/หรือนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET16,979,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET6,253,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุลักษณา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,855,550
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุรางค์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,779,750