คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมเกียรติ ลิมทรง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THIPบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET27,112,500-1.24
2ASIANบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET27,687,410-3.60
3TIPCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET21,640,6210.00
4TCบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET21,518,306-0.56
5TAEบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET15,788,558+2.17
6TKSบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET11,617,585+1.00
7LEEบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET11,698,098-0.92
8CHOTIบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET2,952,000+1.39
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิมทรง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ลิมทรงASIAN -บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET27,687,410
2นาย สมเกียรติ ลิมทรงTHIP -บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET27,112,500
3นาย สมเกียรติ ลิมทรงTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET21,640,621
4นาย สมเกียรติ ลิมทรงTC -บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET21,518,306
5นาย สมเกียรติ ลิมทรงTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET15,788,558
6นาย สมเกียรติ ลิมทรงLEE -บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)SET11,698,098
7นาย สมเกียรติ ลิมทรงTKS -บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET11,617,585
8นาย สมเกียรติ ลิมทรงCHOTI -บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)SET2,952,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ก้องภพ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET614,250,000
2นาย ก้องภพ ลิมทรงGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET250,000,000
3นาย ก้องภพ ลิมทรงLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET212,790,327
4นาย ก้องภพ ลิมทรงTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET71,817,500
5นาย ก้องภพ ลิมทรงKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET50,019,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประไพวรรณ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET470,640,000