คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมเกียรติ ลิมทรง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TIPCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET28,178,6480.00
2ASIANบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET26,818,2900.00
3TCบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET19,872,000+0.62
4TAEบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET18,076,755+1.90
5THIPบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET17,550,000+0.64
6LEEบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET15,313,9680.00
7CHOTIบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET3,444,000+1.19
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลิมทรง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ลิมทรงTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET28,178,648
2นาย สมเกียรติ ลิมทรงASIAN -บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)SET26,818,290
3นาย สมเกียรติ ลิมทรงTC -บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET19,872,000
4นาย สมเกียรติ ลิมทรงTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET18,076,755
5นาย สมเกียรติ ลิมทรงTHIP -บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET17,550,000
6นาย สมเกียรติ ลิมทรงLEE -บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)SET15,313,968
7นาย สมเกียรติ ลิมทรงCHOTI -บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)SET3,444,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ก้องภพ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET786,240,000
2นาย ก้องภพ ลิมทรงGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET308,000,000
3นาย ก้องภพ ลิมทรงLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET239,924,664
4นาย ก้องภพ ลิมทรงTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET73,378,750
5นาย ก้องภพ ลิมทรงKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET49,705,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประไพวรรณ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET602,419,200