คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สมชัย ครุจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PORTบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET66,551,972-4.35
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ครุจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET66,551,972
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บัญชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET36,291,286
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET34,987,342
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET33,960,466
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศรชัย ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET31,007,128
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุมาลี ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET15,404,664
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เสาวคุณ ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET11,474,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุนีรัตน์ ครุจิตรPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET11,129,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)