คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1ORบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET6,962,518,6502.040.00
2TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET1,004,534,9803.880.00
3SINGERบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET770,897,1003.440.00
4MICROบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET361,936,8004.550.00
5NOBLEบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET177,695,0001.850.00
6KISSบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET98,279,5001.490.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า งามเรืองพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สถาพร งามเรืองพงศ์OR -บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)SET6,962,518,650
2นาย สถาพร งามเรืองพงศ์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET1,004,534,980
3นาย สถาพร งามเรืองพงศ์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET770,897,100
4นาย สถาพร งามเรืองพงศ์MICRO -บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET361,936,800
5นาย สถาพร งามเรืองพงศ์NOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET177,695,000
6นาย สถาพร งามเรืองพงศ์KISS -บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET98,279,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์OR -บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)SET826,500,000
2นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET672,166,125