คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TFFIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET309,160,000-0.76
2BAFSบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET104,000,0000.00
3TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai35,510,000+0.75
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งสุรกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจTFFIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยSET309,160,000
2นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจBAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET104,000,000
3นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai35,510,000