คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิทยา นราธัศจรรย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CWTบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET28,080,000+1.85
2KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET28,785,400-0.99
3GLOCONบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET16,531,200+1.39
4BROOKบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai11,301,7600.00
5APCOบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET10,299,5210.00
6ABICOบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai5,684,000-1.48
7TWZบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET3,989,1240.00
8THMUIบริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai3,762,000-1.75
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นราธัศจรรย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทยา นราธัศจรรย์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET28,785,400
2นาย วิทยา นราธัศจรรย์CWT -บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET28,080,000
3นาย วิทยา นราธัศจรรย์GLOCON -บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)SET16,531,200
4นาย วิทยา นราธัศจรรย์BROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai11,301,760
5นาย วิทยา นราธัศจรรย์APCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET10,299,521
6นาย วิทยา นราธัศจรรย์ABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai5,684,000
7นาย วิทยา นราธัศจรรย์TWZ -บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,989,124
8นาย วิทยา นราธัศจรรย์THMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,762,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์SEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET40,861,319
2นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์CWT -บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET21,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พาณี นราธัศจรรย์FVC -บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,010,409
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์SMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET5,824,000
2น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์TWZ -บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,733,333