คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วิทยา นราธัศจรรย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CWTบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET36,140,0000.00
2KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET32,188,6000.00
3BROOKบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai12,714,4800.00
4APCOบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET11,296,2480.00
5ABICOบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai5,852,0000.00
6THMUIบริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai5,676,0000.00
7TWZบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET3,989,1240.00
8NPPGบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET0-
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นราธัศจรรย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทยา นราธัศจรรย์CWT -บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET36,140,000
2นาย วิทยา นราธัศจรรย์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET32,188,600
3นาย วิทยา นราธัศจรรย์BROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai12,714,480
4นาย วิทยา นราธัศจรรย์APCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET11,296,248
5นาย วิทยา นราธัศจรรย์ABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai5,852,000
6นาย วิทยา นราธัศจรรย์THMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai5,676,000
7นาย วิทยา นราธัศจรรย์TWZ -บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,989,124
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์SEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET46,091,568
2นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์CWT -บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET27,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พาณี นราธัศจรรย์FVC -บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,311,970
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์SMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET7,392,000
2น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์TWZ -บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,733,333