คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET181,050,000-0.98
2KASETบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai20,280,000-0.59
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งพิรุฬห์ธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET181,050,000
2นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai20,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET222,507,161
2นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai19,803,237
3นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมPDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai18,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai17,614,214
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET145,508,177
2น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai17,187,317