คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET85,145,4430.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทยานุวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์B -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET2,497,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์BFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET310,167,761
2นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์HREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET33,162,030
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET85,145,443
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์KGI -บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET69,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์SOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET3,600,000