คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET109,568,248-0.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทยานุวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์BFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET276,757,740
2นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์HREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET38,592,070
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET109,568,248
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์KGI -บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET88,000,000
2นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์WICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET22,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์SOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET5,220,000