คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธวัช ตันติเมธ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AITบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET41,382,0000.00
2PDIบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : เหมืองแร่
SET24,991,395-1.40
3MATCHบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET11,590,090+5.29
4PTบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET10,717,200-1.75
5INETบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET7,721,0560.00
6TNITYบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET4,230,000-0.53
7PDGบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai4,114,400+0.68
8MBAXบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai3,667,150-0.70
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติเมธ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัช ตันติเมธAIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET41,382,000
2นาย ธวัช ตันติเมธPDI -บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET24,991,395
3นาย ธวัช ตันติเมธMATCH -บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,590,090
4นาย ธวัช ตันติเมธPT -บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET10,717,200
5นาย ธวัช ตันติเมธINET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET7,721,056
6นาย ธวัช ตันติเมธTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET4,230,000
7นาย ธวัช ตันติเมธPDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai4,114,400
8นาย ธวัช ตันติเมธMBAX -บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)mai3,667,150
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง โสภา ตันติเมธTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai2,890,048