คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทวิช เตชะนาวากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IFECบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET83,447,3850.00
2Wบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET20,800,0000.00
3METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai7,118,5530.00
4BUIบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET1,378,2900.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะนาวากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุจิตรา เตชะนาวากุลBUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET2,604,514
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวิช เตชะนาวากุลIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET83,447,385
2นาย ทวิช เตชะนาวากุลW -บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET20,800,000
3นาย ทวิช เตชะนาวากุลMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai7,118,553
4นาย ทวิช เตชะนาวากุลBUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,378,290