คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทวิช เตชะนาวากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IFECบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET70,915,8800.00
2METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai20,056,0100.00
3BUIบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET1,858,3680.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะนาวากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุจิตรา เตชะนาวากุลBUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET3,511,704
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวิช เตชะนาวากุลIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET70,915,880
2นาย ทวิช เตชะนาวากุลMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai20,056,010
3นาย ทวิช เตชะนาวากุลBUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,858,368