คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐ โอษธีศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UNIQบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET66,174,255-0.68
2TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET32,993,766-1.10
3AIบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET14,946,000-1.89
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โอษธีศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐ โอษธีศUNIQ -บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET66,174,255
2นาย ณัฐ โอษธีศTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET32,993,766
3นาย ณัฐ โอษธีศAI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET14,946,000