คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณรงค์ จารุวจนะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MSCบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET85,228,584+0.98
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จารุวจนะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET85,228,584
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวิช จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET77,965,475
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET51,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET39,540,351
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET25,671,610
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET20,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภาพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET18,793,444
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรศรี จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,938,480