คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET2,634,160,400+2.00