คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BCPบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET440,725,000+1.64
2TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET333,000,000-0.90
3TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET192,626,560-1.50
4QHบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET169,120,000+0.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลาภานันต์รัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์BCP -บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET440,725,000
2นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET333,000,000
3นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET192,626,560
4นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์QH -บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET169,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET96,613,228
2นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์JUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET1,516,333