คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BCPบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET415,437,500-4.35
2TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET343,500,0000.00
3TTAบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET166,556,800-1.74
4QHบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET155,680,000-2.88
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ลาภานันต์รัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์BCP -บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET415,437,500
2นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET343,500,000
3นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET166,556,800
4นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์QH -บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET155,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET83,537,754
2นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์JUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET1,166,410