คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ดวงพร บริสุทธนะกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPBIบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET95,624,4800.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บริสุทธนะกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET287,669,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET286,696,060
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมล บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET164,084,830
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET163,925,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET163,509,080
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET95,624,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET95,624,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,618,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,571,050
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET24,500,000