คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KGIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET88,000,0000.00
2WICEบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET22,680,000-0.79
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจียมพิทยานุวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์BFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET276,757,740
2นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์HREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET38,592,070
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์KGI -บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET88,000,000
2นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์WICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET22,680,000