คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KGIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET69,600,000+1.72
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจียมพิทยานุวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์B -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET2,497,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์BFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET310,167,761
2นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์HREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET33,162,030
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์KGI -บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET69,600,000