คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KTBธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET2,334,781,0400.00