คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPNCGกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET52,592,220+0.98