คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)217,606,849,046-
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.123,071,222,500-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด84,160,313,123-
4SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,054,199,312-
5TELENOR ASIA PTE LTD34,311,864,898-
6บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)31,815,192,410-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED23,737,461,624-
8สำนักงานประกันสังคม21,695,681,410-
9CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED20,661,871,059-
10บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด20,472,822,144-
11บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด18,054,044,200-
12STATE STREET EUROPE LIMITED15,685,905,939-
13บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)15,193,525,936-
14บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)14,864,669,200-
15นาย พิชญ์ โพธารามิก14,631,969,546-
16UBS AG HONG KONG BRANCH10,317,170,531-
17THE BANK OF NEW YORK MELLON9,832,879,030-
18THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED9,671,700,680-
19บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)5,560,559,892-
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,108,068,374-
21บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,099,828,975-
22King's Eye Investments Ltd.5,039,650,000-
23บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,947,459,222-
24บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)4,841,738,500-
25ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,599,323,560-
26GIC PRIVATE LIMITED4,111,326,000-
27UBS AG LONDON BRANCH3,936,457,853-
28นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา3,770,622,349-
29บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,761,215,290-
30บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,264,898,420-
31STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,095,394,633-
32SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.2,914,852,072-
33กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,694,050,162-
34WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,659,895,871-
35นาย สุนทร เด่นธรรม2,612,772,000-
36น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา2,364,504,279-
37บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,303,992,467-
38นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,255,478,060-
39นาย เอกชัย สุขุมวิทยา2,232,244,540-
40บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,188,630,400-
41บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,136,282,672-
42NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,044,865,769-
43กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,015,182,600-
44บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,831,747,680-
45นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,741,339,800-
46C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,632,638,885-
47น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,604,382,621-
48กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,528,888,162-
49บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,462,581,683-
50นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,397,479,050-
51PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,393,841,178-
52ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,393,341,213-
53บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,355,021,568-
54TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,249,334,352-
55กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,147,495,200-
56มหาวิทยาลัยมหิดล1,140,748,109-
57นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,076,479,987-
58บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด1,036,532,200-
59บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด962,041,120-
60ธนาคาร ออมสิน956,302,784-
61บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์947,290,800-
62UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account931,448,294-
63บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)920,234,086-
64บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)915,401,183-
65นาย บูรณะ ชวลิตธำรง897,040,000-
66นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์896,280,000-
67นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์806,304,966-
68กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible792,721,549-
69กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล765,676,250-
70บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด758,091,761-
71นาง วิมลทิพย์ พงศธร725,009,761-
72BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH722,321,721-
73CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD716,283,470-
74นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์715,676,496-
75บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)707,391,000-
76บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด694,543,430-
77นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ694,214,549-
78บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด669,942,560-
79บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)622,327,750-
80นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ606,968,654-
81บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด587,403,564-
82นาย พีรนาถ โชควัฒนา582,207,397-
83กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว564,613,566-
84TIS Inc.534,220,915-
85บริษัท เมโทรฟอส จำกัด459,949,923-
86นาย ทิศชวน นานาวราทร428,800,000-
87นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ411,241,380-
88นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ404,076,000-
89สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ370,600,000-
90นาง ชลิดา อนันตรัมพร366,573,653-
91นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ365,712,825-
92N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1356,437,984-
93นาย แกลิก อมตานนท์356,232,600-
94บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)348,800,000-
95นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี342,329,552-
96นาย สมบัติ อนันตรัมพร334,468,783-
97นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์306,515,550-
98นางสาว พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์299,252,250-
99น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี291,059,600-
100นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร282,297,762-