คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)230,060,069,646-
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.131,391,530,500-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด98,275,586,460-
4บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)46,706,020,917-
5TELENOR ASIA PTE LTD39,862,313,632-
6SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.38,380,851,048-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED26,474,942,949-
8CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED21,502,761,160-
9บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด21,306,018,394-
10บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด20,974,551,350-
11STATE STREET EUROPE LIMITED20,343,043,874-
12สำนักงานประกันสังคม18,347,977,800-
13THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED17,211,347,220-
14นาย พิชญ์ โพธารามิก16,460,964,191-
15บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)14,793,137,392-
16UBS AG HONG KONG BRANCH10,737,055,378-
17THE BANK OF NEW YORK MELLON6,939,432,788-
18บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,448,537,375-
19CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,276,515,197-
20บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด5,148,809,306-
21ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,089,297,600-
22บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,229,184,837-
23UBS AG LONDON BRANCH4,065,578,999-
24บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,994,373,580-
25STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,710,433,119-
26บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,397,772,193-
27กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,305,622,407-
28WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,768,147,448-
29กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,495,890,600-
30บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,490,384,658-
31บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,397,759,602-
32King's Eye Investments Ltd.2,253,020,000-
33นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,200,466,400-
34นาย สุนทร เด่นธรรม2,155,536,900-
35บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,120,940,800-
36NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,086,749,278-
37บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,070,212,074-
38บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด2,030,921,244-
39กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,770,349,520-
40บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,736,040,549-
41C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,699,083,491-
42นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,678,305,485-
43นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,637,581,500-
44กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,636,680,900-
45SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,482,268,525-
46บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,427,448,112-
47มหาวิทยาลัยมหิดล1,392,638,379-
48ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,379,089,894-
49นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,231,199,985-
50PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,210,583,358-
51น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,187,553,718-
52บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,011,489,533-
53กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible998,039,159-
54ธนาคาร ออมสิน992,700,676-
55UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account969,356,074-
56นาย เอกชัย สุขุมวิทยา957,389,138-
57BBHISL NOMINEES LIMITED953,169,725-
58บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)952,655,882-
59กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล927,960,000-
60กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล920,840,700-
61นาย บูรณะ ชวลิตธำรง899,360,000-
62บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด882,738,250-
63กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล865,649,986-
64นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์855,400,000-
65กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว831,374,321-
66น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา805,788,581-
67บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด788,944,333-
68CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD745,434,542-
69นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์732,407,528-
70บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด722,809,733-
71TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD662,248,778-
72นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์653,688,768-
73บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด527,100,181-
74นาง วิมลทิพย์ พงศธร521,063,926-
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว512,328,304-
76บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด498,371,904-
77TIS Inc.488,053,676-
78นาย ทิศชวน นานาวราทร482,400,000-
79กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์432,400,000-
80นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย427,280,000-
81บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด420,457,288-
82นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร386,864,400-
83UBS AG SINGAPORE BRANCH362,741,148-
84นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ356,793,000-
85นาย แกลิก อมตานนท์347,544,000-
86บริษัท เมโทรฟอส จำกัด329,227,314-
87BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH322,920,299-
88นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์290,547,180-
89นาย พีรนาถ โชควัฒนา286,270,477-
90น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล275,814,000-
91นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์275,031,720-
92นาง ชลิดา อนันตรัมพร272,695,034-
93นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์252,174,600-
94นาย จิตติพร จันทรัช249,244,632-
95นาย สมบัติ อนันตรัมพร248,812,144-
96สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ243,100,000-
97นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร243,085,680-
98นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์236,412,000-
99นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล229,906,942-
100บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)228,800,000-