คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)208,812,528,777-
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.118,911,068,500-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด77,625,179,332-
4บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)35,491,386,035-
5SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.35,014,109,728-
6TELENOR ASIA PTE LTD31,284,347,407-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED22,178,392,264-
8สำนักงานประกันสังคม20,813,911,630-
9CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED17,058,056,339-
10บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด16,901,981,072-
11บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด16,461,040,300-
12STATE STREET EUROPE LIMITED15,563,421,077-
13บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)14,526,211,696-
14บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)13,326,944,800-
15นาย พิชญ์ โพธารามิก12,162,823,541-
16THE BANK OF NEW YORK MELLON9,391,287,328-
17THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED8,671,179,920-
18UBS AG HONG KONG BRANCH8,517,664,043-
19บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,679,399,027-
20ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,511,441,760-
21บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)4,384,502,750-
22King's Eye Investments Ltd.4,239,235,000-
23CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,201,357,662-
24บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,084,530,288-
25GIC PRIVATE LIMITED3,972,351,600-
26บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,911,945,813-
27SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.3,709,811,728-
28บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,649,812,440-
29UBS AG LONDON BRANCH3,277,115,036-
30STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,990,761,575-
31กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,752,710,599-
32บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด2,695,439,394-
33นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา2,570,110,301-
34WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,195,960,545-
35นาย สุนทร เด่นธรรม2,155,536,900-
36บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด2,107,556,640-
37บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,075,814,400-
38นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,072,105,860-
39บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,026,165,008-
40NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,022,493,077-
41บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด1,902,133,316-
42กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,814,227,900-
43น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,611,680,046-
44กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,562,139,514-
45นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,561,201,200-
46นาย เอกชัย สุขุมวิทยา1,521,529,910-
47บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,461,928,883-
48C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,347,876,289-
49บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด1,319,222,800-
50ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,312,704,543-
51บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,209,101,568-
52PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND1,182,702,618-
53มหาวิทยาลัยมหิดล1,140,748,109-
54น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,093,570,217-
55นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,058,559,987-
56กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,028,788,800-
57ธนาคาร ออมสิน938,742,464-
58TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD865,392,575-
59กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล856,371,930-
60บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์849,295,200-
61นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์837,200,000-
62บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)826,826,086-
63นาย บูรณะ ชวลิตธำรง815,124,000-
64UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account768,986,383-
65บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)755,738,186-
66บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด753,419,428-
67บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด728,494,450-
68กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible692,753,549-
69นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์629,806,714-
70บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด625,866,454-
71BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH607,600,036-
72นาง วิมลทิพย์ พงศธร601,227,607-
73CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD591,350,307-
74บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)583,597,575-
75บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด573,402,134-
76บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)571,649,360-
77บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด569,737,291-
78นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์559,016,602-
79TIS Inc.518,831,835-
80BBHISL NOMINEES LIMITED468,082,875-
81กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว454,193,371-
82บริษัท เมโทรฟอส จำกัด446,116,843-
83นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์418,205,320-
84นาง ชลิดา อนันตรัมพร398,611,594-
85นาย พีรนาถ โชควัฒนา396,840,916-
86นาย สมบัติ อนันตรัมพร363,700,811-
87นาย ทิศชวน นานาวราทร356,440,000-
88นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ335,980,075-
89นาย แกลิก อมตานนท์327,270,600-
90สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ306,000,000-
91นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์299,351,640-
92บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)288,000,000-
93น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล284,172,000-
94นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต282,601,300-
95นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ275,424,000-
96UBS AG SINGAPORE BRANCH268,025,404-
97นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ260,949,079-
98นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร257,862,081-
99นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์249,053,130-
100นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล246,780,846-