คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด67,610,106,720-0.78
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด53,663,146,962-0.95
3บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด28,757,417,500-1.74
4นาย นิติ โอสถานุเคราะห์28,649,770,036-1.62
5UBS AG LONDON BRANCH28,038,478,594-0.78
6น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ24,150,000,000-1.74
7บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)23,296,477,847-0.43
8บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด23,210,246,720-0.78
9ORIZON LIMITED21,351,656,850-1.26
10บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,026,370,696+0.36
11บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด14,482,576,832-2.51
12สำนักงานประกันสังคม13,670,681,073-0.79
13STATE STREET EUROPE LIMITED12,835,856,889-0.89
14UBS AG SINGAPORE BRANCH12,485,969,402-2.08
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,021,604,793-1.19
16บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,724,775,622-
17NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,023,549,221-0.76
18GIC PRIVATE LIMITED10,611,672,973-0.71
19นาง ยุพิน ธีระโกเมน10,487,816,115-1.30
20นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม9,435,058,678-1.30
21บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด8,815,711,299-3.83
22นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,480,951,690-1.30
23นาย ยืนยง โอภากุล8,105,200,000-1.74
24บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,828,221,696-0.78
25BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,082,900,000-3.83
26นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน7,075,911,648-1.30
27CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,900,764,967-1.74
28นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,951,994,075-1.26
29บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,803,474,635-
30UBS AG HONG KONG BRANCH5,605,611,936-0.78
31นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์5,574,521,500-1.74
32นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,476,905,350+1.02
33นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,476,904,365+1.02
34นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,427,733,038-0.55
35บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,007,867,200-
36นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,828,345,494-0.64
37MITSUBISHI CORPORATION4,729,333,632+0.74
38นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,532,700,450-1.26
39ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์4,434,549,750-1.26
40นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,353,783,783-3.83
41บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,888,000,000-2.78
42WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,754,953,600-0.78
43บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,728,592,000-1.46
44RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,670,518,893-2.42
45นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,516,915,210-2.82
46นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,501,576,006+0.74
47นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,467,297,100-1.26
48น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,350,455,950-1.26
49นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,317,058,000-1.26
50บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)3,182,784,000-0.78
51นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,033,470,000-1.74
52กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,016,064,630-0.18
53นาง ลินจง โอภากุล3,006,767,000-1.74
54บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,995,007,901-0.98
55นาย ตัน ภาสกรนที2,993,308,680-1.81
56นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค2,965,086,488-2.51
57นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,955,132,784+0.40
58นาย เชง นิรุตตินานนท์2,726,012,342+0.74
59บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,663,280,027-1.46
60KGI ASIA LIMITED2,457,600,000-0.78
61BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,427,080,675-0.67
62นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,377,510,000-1.74
63นาย ไกรสร จันศิริ2,377,338,317+0.74
64DBS BANK LTD2,204,128,090-0.64
65NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,129,804,134-0.76
66นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,125,211,340-1.32
67นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,087,560,500-1.74
68นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,034,742,875-1.26
69บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,025,425,310-4.35
70บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,978,743,011-
71บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,896,743,486-
72นาย ปริญญา เธียรวร1,881,600,000-0.78
73บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,866,971,852-0.94
74น.ส. ณิชา โอภากุล1,825,970,000-1.74
75มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,797,794,023-1.30
76น.ส. นัชชา โอภากุล1,744,883,500-1.74
77นาย วรมัน โอภากุล1,725,000,000-1.74
78น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,720,730,100+0.88
79นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,718,169,900-1.26
80CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,706,888,000-0.78
81บัญชี บริหาร กิจการ1,684,099,489-2.51
82นาย ดิสพล จันศิริ1,683,806,589+0.74
83นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,660,174,191+0.88
84MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,626,811,504-0.39
85BANQUE PICTET & CIE SA1,626,692,665-2.51
86UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,611,232,610-2.15
87บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,595,108,474-0.53
88พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ1,577,566,150+1.02
89พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ1,577,566,150+1.02
90บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,553,954,625-0.89
91BANK OF SINGAPORE LIMITED1,552,495,218-2.06
92DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM1,551,740,625-1.26
93นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,550,094,975-1.26
94กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,526,676,160-0.22
95บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,509,073,820-0.76
96นาง พรนภา จันศิริ1,486,875,053+0.74
97นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,472,453,934-3.83
98นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,321,128,200+0.88
99บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,316,846,854-
100นาย มิน เธียรวร1,307,775,000-1.26