คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด61,789,599,056+0.85
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด56,552,536,369+0.51
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์32,514,180,755-
4บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด31,383,094,750-1.59
5UBS AG LONDON BRANCH28,882,865,349+0.85
6น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ26,355,000,000-1.59
7บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด24,951,546,034-
8บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)22,925,059,232-
9บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,659,873,455+0.85
10UBS AG SINGAPORE BRANCH17,151,851,139-0.50
11บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,377,313,120-
12สำนักงานประกันสังคม15,056,456,074+0.94
13บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)13,442,417,910-0.56
14ORIZON LIMITED12,552,753,938-
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,681,645,187+0.29
16NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,662,576,576-
17นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ9,897,351,800-1.12
18นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ9,897,350,020-1.12
19นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,393,435,303+0.97
20นาย ยืนยง โอภากุล8,845,240,000-1.59
21STATE STREET EUROPE LIMITED8,366,170,433+1.20
22บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด8,039,647,120-
23BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,685,700,000-
24นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,595,982,818+0.97
25CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,399,680,797+0.17
26นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,337,555,650+0.97
27บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,846,463,336+1.47
28นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล5,844,331,184+3.35
29บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,781,958,650+0.85
30นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,295,188,260-
31บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,252,688,000-1.55
32นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,111,315,124-
33บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,097,293,400-
34BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,068,828,125-
35นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,055,346,741-
36MITSUBISHI CORPORATION4,972,755,216+2.10
37นาย ตัน ภาสกรนที4,868,634,600+2.22
38บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด4,808,415,330-0.55
39RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,769,050,116-0.04
40นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,696,944,428-
41นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,645,477,350-1.63
42บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,610,282,166+3.82
43GIC PRIVATE LIMITED4,470,652,544+0.85
44CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD4,261,257,000+0.85
45นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,243,805,434+0.97
46นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,060,089,563-
47นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,768,990,750-
48บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด3,751,920,039-1.55
49ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,738,183,750-
50บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,420,000,000-2.11
51นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,306,650,595-0.90
52นาง ลินจง โอภากุล3,281,297,900-1.59
53นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,259,749,550-1.59
54นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,132,397,050-2.03
55นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,998,269,000-
56นาย เชง นิรุตตินานนท์2,866,321,801+2.10
57พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ2,850,830,200-1.12
58พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ2,850,830,200-1.12
59น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,822,789,250-
60BANQUE PICTET & CIE SA2,770,810,732-
61นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,595,121,875-
62นาย ไกรสร จันศิริ2,499,701,318+2.10
63นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,411,964,183+2.10
64บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,396,588,192-2.21
65บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,342,747,900-
66นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,278,163,850-1.59
67DBS BANK LTD2,262,584,138-0.19
68นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,113,544,241+0.97
69น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,113,147,691+0.97
70บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,075,652,010+4.95
71NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,068,607,986-0.06
72น.ส. ณิชา โอภากุล1,946,693,250-1.59
73บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,910,793,438+1.47
74น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,885,695,900-0.81
75GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,826,767,044-0.67
76นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,821,784,068-0.81
77UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,791,731,130-0.25
78นาย ดิสพล จันศิริ1,767,327,104+2.10
79บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,712,803,320-0.40
80บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,668,564,040+2.10
81มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,610,198,125+0.97
82นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1,579,190,502-3.00
83บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,560,280,992-
84DP Partners Limited1,554,557,550-0.55
85นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,550,847,208-3.00
86นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,546,769,162-
87บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,484,057,258-1.75
88บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,459,658,304-
89นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,445,083,600-0.81
90น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,410,765,798+0.96
91นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,358,220,682+0.96
92DPA Fund S Limited1,344,355,613-0.55
93บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,340,361,977-
94กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,284,209,920+0.85
95นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล1,264,763,500+3.35
96นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,215,150,924+0.96
97นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,192,296,092+0.96
98นาย กำธร ตติยกวี1,112,165,184-
99นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,092,961,821-1.20
100SAN-EI GEN F.F.I., INC.1,068,000,000-1.12