คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด9,024,504,011+1.90
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,299,942,192+1.55
3นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล3,490,922,111+1.90
4นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,081,076,200-0.60
5THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES1,887,640,545+1.90
6นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,181,250,000+1.90
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED946,974,079+1.69
8บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด926,625,000+1.90
9นาย อภิรักษ์ วานิช803,612,698+0.44
10บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)770,831,374-
11นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล725,989,609+1.90
12นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล725,983,125+1.90
13นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
14นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
15นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม712,822,852+0.84
16CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL692,441,794+1.90
17STATE STREET EUROPE LIMITED683,573,028+1.23
18NICHIREI FOODS INC.674,920,995+0.84
19UBS AG SINGAPORE BRANCH672,996,000+1.06
20นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล670,818,750+1.90
21UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED653,099,082+1.88
22นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม622,370,000+0.84
23BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE515,023,031+1.90
24THE BANK OF NEW YORK MELLON512,000,475+1.90
25นาย นิพนธ์ ลีละศิธร497,200,000+1.82
26น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย476,000,000+0.84
27น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม460,615,680+0.84
28นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม448,106,400+0.84
29น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม445,060,000+0.84
30นาย ขจร ศิริมงคลเกษม445,060,000+0.84
31นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม445,060,000+0.84
32บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด438,908,862+1.45
33น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม432,866,070+0.84
34น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม427,674,100+0.84
35น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม420,665,000+0.84
36นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์416,847,561+1.45
37MR. TSAI WU-YING414,332,730+1.90
38นาง จันทร์ทิพย์ วานิช411,845,676+0.44
39นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม402,220,000+0.84
40บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด365,586,480+1.90
41นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม361,159,050+0.84
42นาง วรดี สินเจริญกุล356,639,430+1.90
43นาย กิติชัย สินเจริญกุล340,996,425+1.90
44N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1323,525,125+1.56
45นาย ปรีชา ลีละศิธร311,872,000+1.82
46CHANG FUNG COMPANY LIMITED308,263,974-1.73
47บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)305,680,796-1.73
48นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย299,285,000+0.84
49นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล291,666,664+1.90
50MR. PAUL SUMADE LEE283,877,974+1.90
51นาย จิรสิทธ วุฒิไกร262,500,000+1.90
52นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย260,003,678+1.90
53บริษัท เจียรวานิช จำกัด252,969,122+0.44
54นาย ก้องภพ ลิมทรง238,000,000+0.84
55นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล238,000,000+0.84
56นาย ไชยยศ สินเจริญกุล236,184,926+1.90
57CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.235,843,125+1.90
58EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD220,461,675+1.90
59CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH211,910,305-1.73
60MR. HO KWONPING196,322,383-1.73
61นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์182,476,468+0.44
62นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล168,566,896-1.73
63กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล160,467,632-1.31
64บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด156,200,000+1.82
65นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม147,035,329+0.84
66นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม145,541,879+0.84
67บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด137,962,500-5.30
68นาย กฤษดา ชวนะนันท์128,275,000+2.86
69นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ122,493,446+0.44
70บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)121,671,620+0.44
71น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม120,190,000+0.84
72บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด120,091,566-1.73
73NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC119,160,412+0.84
74DBS BANK LTD108,932,600+0.84
75น.ส. อังคณา วานิช106,830,155+0.44
76นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย106,743,000+0.84
77น.ส. รจนา วานิช105,292,586+0.44
78น.ส. อรนุช วานิช101,948,510+0.44
79LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED101,514,224-1.73
80นาง อัญชลี เทพบุตร99,914,555+0.44
81DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND98,132,921-1.73
82KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED97,127,297+0.44
83บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด96,340,365+0.44
84บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)83,300,000+0.84
85นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล80,293,205-1.73
86MR. HO KWONCJAN78,832,041-1.73
87นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์76,360,000-0.60
88นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์74,800,000+1.82
89บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด71,500,000+1.82
90H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.70,602,840-5.30
91น.ส. พรชฎา วานิช66,679,673+0.44
92บริษัท วัฒนโชติ จำกัด62,757,540-
93นาย ประวิทย์ วรประทีป58,906,500-1.73
94นาย ประกิต วรประทีป58,849,410-1.73
95นาย มานิต วัฒนเสน51,128,000-0.60
96กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล51,124,960-1.73
97กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ50,904,904-1.73
98นาย ปริน ชนันทรานนท์46,656,143-
99นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์45,905,430-5.30
100นาย ชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์44,399,688-0.60