คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,747,317,856+0.92
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,667,899,533+1.76
3นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,433,774,720-
4นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,795,360,898+0.92
5นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม1,075,200,000+2.38
6นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม1,008,000,000+2.38
7นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม1,004,658,144+2.38
8NICHIREI FOODS INC.952,829,640+2.38
9นาย อภิรักษ์ วานิช932,325,226+0.94
10นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม929,841,360+2.38
11บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)834,311,605+1.09
12THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES807,625,864+0.92
13น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม748,560,960+2.38
14น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย672,000,000+2.38
15นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม631,696,800+2.38
16นาย ขจร ศิริมงคลเกษม628,320,000+2.38
17น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม628,320,000+2.38
18นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม628,320,000+2.38
19STATE STREET EUROPE LIMITED613,017,280+1.98
20น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม611,105,040+2.38
21น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม603,775,200+2.38
22น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม593,880,000+2.38
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED564,553,691+1.66
24นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม554,400,000+2.38
25CHANG FUNG COMPANY LIMITED512,288,396+0.87
26นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม509,871,600+2.38
27บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)507,995,543+0.87
28นาย นิพนธ์ ลีละศิธร483,960,000-
29นาง จันทร์ทิพย์ วานิช482,916,390+0.94
30บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด384,770,000+0.92
31กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล381,943,760+0.89
32บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด349,854,890-3.64
33นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล336,000,000+2.38
34นาย ก้องภพ ลิมทรง336,000,000+2.38
35นาย วรเจตน์ อินทามระ330,000,000-3.64
36MR. HO KWONPING326,258,295+0.87
37นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล307,503,542+0.88
38กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว304,685,520+0.92
39UBS AG SINGAPORE BRANCH303,690,000+0.94
40UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED303,250,026+1.60
41CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH297,090,730+0.87
42บริษัท เจียรวานิช จำกัด296,623,086+0.94
43นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล295,978,600+0.92
44CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL287,528,212+0.92
45นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล278,527,700+0.92
46นาย ปรีชา ลีละศิธร265,960,000-
47EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT247,597,446+1.62
48น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร231,430,860+0.94
49นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์230,278,455-3.64
50นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย213,360,000+2.38
51นาย กฤษดา ชวนะนันท์212,570,000-1.72
52DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND211,676,567+0.87
53นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม206,067,288+2.38
54นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม204,966,888+2.38
55บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด199,574,134+0.87
56น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ195,110,000+0.92
57NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC189,218,064+2.38
58บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด181,350,000-0.54
59บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด178,760,000-
60MR. TSAI WU-YING172,046,734+0.92
61น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม169,680,000+2.38
62LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED168,701,383+0.87
63นาย กิติชัย สินเจริญกุล157,290,706+0.92
64SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED153,124,704+1.95
65บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด151,805,434+0.92
66นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย149,520,000+2.38
67นาง วรดี สินเจริญกุล147,545,278+0.92
68นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ143,631,696+0.94
69บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)140,386,400+0.94
70CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND133,512,960+2.38
71MR. HO KWONCJAN131,007,005+0.87
72HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES126,602,410+0.92
73น.ส. อังคณา วานิช125,265,447+0.94
74นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล124,907,396-0.77
75นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล123,715,000+0.92
76น.ส. รจนา วานิช123,462,546+0.94
77น.ส. อรนุช วานิช119,541,394+0.94
78MR. PAUL SUMADE LEE117,876,949+0.92
79นาง อัญชลี เทพบุตร117,156,447+0.94
80SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC115,125,360+2.38
81KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED113,888,202+0.94
82บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด112,965,472+0.94
83นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล112,857,510+0.92
84N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1108,951,360+2.38
85นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย107,963,432+0.92
86นาย ไชยยศ สินเจริญกุล98,072,979+0.92
87CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.97,931,050+0.92
88EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD97,024,606+0.92
89H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.92,806,560-0.54
90กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล84,962,000+0.87
91กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ84,596,300+0.87
92น.ส. พรชฎา วานิช78,186,342+0.94
93บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด76,300,000-
94กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 472,652,975+0.87
95นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ69,789,515+18.25
96บริษัท วัฒนโชติ จำกัด67,925,808+1.09
97MR. HO KWON CJAN66,887,801+0.87
98PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED64,315,193+0.87
99นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์64,092,000-
100กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ60,430,200+0.87