คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,469,278,177+0.77
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,983,382,225+0.76
3นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,377,610,688+0.79
4นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,141,256,117+0.77
5นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม1,088,000,000+0.59
6นาย อภิรักษ์ วานิช1,020,280,436+1.72
7นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม1,020,000,000+0.59
8นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม1,016,618,360+0.59
9NICHIREI FOODS INC.964,172,850+0.59
10THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES963,223,508+0.77
11นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม940,910,900+0.59
12บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)934,066,253+0.97
13น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม757,472,400+0.59
14น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย680,000,000+0.59
15CHANG FUNG COMPANY LIMITED659,292,892+1.35
16STATE STREET EUROPE LIMITED656,799,709+0.72
17บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)653,768,177+1.35
18นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม639,217,000+0.59
19นาย ขจร ศิริมงคลเกษม635,800,000+0.59
20น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม635,800,000+0.59
21นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม635,800,000+0.59
22SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED621,454,127+0.68
23น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม618,380,100+0.59
24น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม610,963,000+0.59
25น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม600,950,000+0.59
26นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม561,000,000+0.59
27นาง จันทร์ทิพย์ วานิช528,474,540+1.72
28นาย นิพนธ์ ลีละศิธร519,480,000-
29นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม515,941,500+0.59
30กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล472,094,780+1.19
31บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด458,900,000+0.77
32MR. HO KWONPING419,880,240+1.35
33CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH382,342,852+1.35
34นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล366,466,211+0.74
35กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว363,386,400+0.77
36UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED361,914,460+0.68
37นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล353,002,000+0.77
38CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL342,923,555+0.77
39นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล340,000,000+0.59
40นาย ก้องภพ ลิมทรง340,000,000+0.59
41บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด337,132,894+1.89
42UBS AG SINGAPORE BRANCH332,340,000+1.72
43นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล332,189,000+0.77
44บริษัท เจียรวานิช จำกัด324,606,396+1.72
45นาย วรเจตน์ อินทามระ318,000,000+1.89
46นาย ปรีชา ลีละศิธร285,480,000-
47EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT273,921,594+0.69
48DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND272,418,538+1.35
49บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด256,843,233+1.35
50น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร253,263,960+1.72
51น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ232,700,000+0.77
52นาย กฤษดา ชวนะนันท์230,895,000-4.76
53นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์221,904,693+1.89
54LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED217,111,345+1.35
55นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย215,900,000+0.59
56นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม208,520,470+0.59
57นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม207,406,970+0.59
58MR. TSAI WU-YING205,193,352+0.77
59บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด200,850,000-1.46
60บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด191,880,000-
61NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC191,470,660+0.59
62นาย กิติชัย สินเจริญกุล187,594,420+0.77
63บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด181,052,352+0.77
64นาง วรดี สินเจริญกุล175,971,432+0.77
65น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม171,700,000+0.59
66MR. HO KWONCJAN168,600,320+1.35
67SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED158,699,449+0.94
68นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ157,181,856+1.72
69บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)153,630,400+1.72
70นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย151,300,000+0.59
71HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES150,993,700+0.77
72นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล147,550,000+0.77
73นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล143,163,092-0.67
74MR. PAUL SUMADE LEE140,587,187+0.77
75น.ส. อังคณา วานิช137,082,942+1.72
76น.ส. รจนา วานิช135,109,956+1.72
77CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND135,102,400+0.59
78นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล134,600,700+0.77
79น.ส. อรนุช วานิช130,818,884+1.72
80นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย128,763,726+0.77
81นาง อัญชลี เทพบุตร128,208,942+1.72
82KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED124,632,372+1.72
83บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด123,622,592+1.72
84นาย ไชยยศ สินเจริญกุล116,967,773+0.77
85CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.116,798,500+0.77
86SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC116,495,900+0.59
87EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD115,717,420+0.77
88นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ110,777,008+1.00
89N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1110,248,400+0.59
90กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล109,342,400+1.35
91กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ108,871,760+1.35
92H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.102,785,760-1.46
93กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 493,501,220+1.35
94น.ส. ปวิชญา กานนท์รังษี86,713,622+1.00
95MR. HO KWON CJAN86,081,691+1.35
96น.ส. พรชฎา วานิช85,562,412+1.72
97PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED82,770,857+1.35
98บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด81,900,000-
99กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ77,771,040+1.35
100DAWINA INVESTMENTS LTD.76,795,587+1.35