คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด15,986,264,249-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,893,142,880-
3นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล6,183,919,169-
4THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES3,716,717,844-
5นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,412,391,850-
6นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล2,087,850,000-
7THE BANK OF NEW YORK MELLON1,906,632,944-
8บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,394,297,927-
9CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL1,226,611,178-
10นาย อภิรักษ์ วานิช1,200,490,335-
11นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล1,141,877,250-
12นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล1,092,750,000-
13นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล1,046,250,000-
14UBS AG SINGAPORE BRANCH774,375,000-
15นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม678,000,000-
16นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม676,882,204-
17นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม661,050,000-
18NICHIREI FOODS INC.640,891,365-
19นาย นิพนธ์ ลีละศิธร637,320,000-
20นาง จันทร์ทิพย์ วานิช615,035,025-
21นาย กฤษดา ชวนะนันท์601,060,000-
22นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม555,395,000-
23นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์527,536,444-
24นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์515,018,955-
25CHANG FUNG COMPANY LIMITED512,288,396-
26บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)507,995,543-
27บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด483,435,848-
28น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย452,000,000-
29น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม437,391,360-
30นาย ปรีชา ลีละศิธร428,640,000-
31นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม422,631,300-
32น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม422,620,000-
33นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม422,620,000-
34นาย ขจร ศิริมงคลเกษม422,620,000-
35บริษัท เจียรวานิช จำกัด377,774,685-
36CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH356,429,005-
37นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ338,625,000-
38นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี292,670,040-
39น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์278,646,450-
40นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์272,503,575-
41น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์265,152,405-
42นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล265,030,033-
43นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช260,010,000-
44MR. HO KWONPING244,848,674-
45กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล214,246,150-
46นาย สุภวัฒก์ ขยันยิ่ง210,627,000-
47นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ208,977,260-
48บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด200,220,000-
49บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด199,574,134-
50นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ182,927,160-
51บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)181,699,875-
52LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED168,701,383-
53น.ส. อังคณา วานิช159,536,183-
54น.ส. รจนา วานิช157,240,035-
55นาย ปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์154,160,000-
56น.ส. อรนุช วานิช152,246,115-
57นาย สุเมธ เศษธะพานิช152,010,000-
58นาย สันติ โกวิทจินดาชัย150,715,215-
59นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล127,846,139-
60นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย123,840,000-
61นาง ศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล118,080,000-
62นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ113,520,000-
63บริษัท วัฒนโชติ จำกัด113,517,315-
64MR. HO KWONCJAN99,863,114-
65นาย ประวิทย์ วรประทีป92,616,000-
66นาย ประกิต วรประทีป92,526,240-
67น.ส. ขจิตร ชวนะนันท์91,840,000-
68บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด91,650,000-
69นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์91,650,000-
70นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์79,692,000-
71UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED73,166,494-
72นาย วิทยา ชวนะนันท์71,340,000-
73น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์66,803,404-
74นาย วัชระ ชวนะนันท์65,600,000-
75นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา59,979,105-
76บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด53,411,054-
77นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย51,680,000-
78นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล46,726,272-
79นาย ชุน เฉิน45,752,000-
80นาง กรองพร ตุริยากรณ์45,128,141-
81น.ส. เข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ39,360,000-
82นาง อังศณา วัฒนานุกิจ39,360,000-
83นาง รัตติยา เอื้อสุนทรวัฒนา39,360,000-
84นาย สมเกียรติ พีตกานนท์33,382,200-
85นาย สมชาย อโณทัยยืนยง32,000,000-
86นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล29,464,046-
87นาง นวลฤดี กฤตยานุกูล29,324,519-
88LGT BANK (SINGAPORE) LTD28,328,074-
89MR. JOSEPH LEE BOON LENG28,275,765-
90นาย ไพบูลย์ วรประทีป27,997,099-
91บริษัท ชวนะนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด26,240,000-
92นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์26,112,000-
93บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด25,468,284-
94นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์25,460,000-
95นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์23,450,256-
96นาย จำนงค์ พุทธิมา23,400,000-
97นาง น้ำใจ อิทธิพานิชพงศ์22,347,040-
98บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด22,269,150-
99นาย ธรรมนูญ สหดิษฐดำรงค์21,828,810-
100นาย ปริน ชนันทรานนท์20,236,251-