คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,351,958,633-
2นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,383,297,748-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,132,692,544-
4นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,617,596,263-
5นาย อภิรักษ์ วานิช914,734,184-
6นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม774,400,000-
7นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม726,000,000-
8บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)725,488,352-
9นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม723,593,068-
10THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES720,078,606-
11NICHIREI FOODS INC.686,264,205-
12นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม669,707,170-
13น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม539,142,120-
14น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย484,000,000-
15นาง จันทร์ทิพย์ วานิช473,804,760-
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED472,156,395-
17นาย นิพนธ์ ลีละศิธร461,760,000-
18นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม454,972,100-
19น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม452,540,000-
20นาย ขจร ศิริมงคลเกษม452,540,000-
21นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม452,540,000-
22น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม440,141,130-
23น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม434,861,900-
24น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม427,735,000-
25นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม399,300,000-
26STATE STREET EUROPE LIMITED369,170,065-
27CHANG FUNG COMPANY LIMITED368,847,645-
28นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม367,228,950-
29บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)365,756,791-
30บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด362,576,886-
31บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด344,175,000-
32นาย วรเจตน์ อินทามระ342,000,000-
33กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล310,178,253-
34UBS AG SINGAPORE BRANCH297,960,000-
35บริษัท เจียรวานิช จำกัด291,026,424-
36UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED279,374,438-
37นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล272,629,283-
38นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล265,258,500-
39CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL257,192,666-
40นาย ปรีชา ลีละศิธร253,760,000-
41นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล249,141,750-
42นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล242,000,000-
43นาย ก้องภพ ลิมทรง242,000,000-
44นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์238,652,217-
45MR. HO KWONPING234,905,972-
46น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร229,664,240-
47EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT216,614,421-
48นาย กฤษดา ชวนะนันท์216,235,000-
49CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH213,905,325-
50น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ174,525,000-
51บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด170,560,000-
52บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด156,000,000-
53MR. TSAI WU-YING153,895,014-
54นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย153,670,000-
55DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND152,407,128-
56นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม148,417,511-
57นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม147,624,961-
58บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด143,693,376-
59นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ140,921,664-
60บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)139,716,200-
61NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC136,282,058-
62บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด135,789,264-
63นาง วรดี สินเจริญกุล133,441,074-
64นาย กิติชัย สินเจริญกุล123,145,815-
65น.ส. อังคณา วานิช122,901,948-
66น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม122,210,000-
67LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED121,464,996-
68น.ส. รจนา วานิช121,133,064-
69น.ส. อรนุช วานิช117,285,896-
70นาง อัญชลี เทพบุตร114,945,948-
71นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล112,125,000-
72KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED111,739,368-
73นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล111,637,500-
74บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด110,834,048-
75SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED108,497,752-
76นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย107,690,000-
77MR. PAUL SUMADE LEE105,440,390-
78BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE98,148,229-
79นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย96,572,795-
80CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND96,161,120-
81EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD94,925,415-
82MR. HO KWONCJAN94,325,044-
83นาย ไชยยศ สินเจริญกุล87,725,830-
84CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. - RETAIL CLIENT87,598,875-
85SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC82,917,670-
86HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES80,172,300-
87H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.79,833,600-
88N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 178,470,920-
89EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES76,886,628-
90น.ส. พรชฎา วานิช76,711,128-
91บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด72,800,000-
92นาย ปริน ชนันทรานนท์63,642,822-
93นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา62,371,732-
94นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล61,492,872-
95กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล61,172,640-
96นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์61,152,000-
97กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ60,909,336-
98บริษัท วัฒนโชติ จำกัด59,065,920-
99กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 452,310,142-
100นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์51,907,200-