คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด9,368,294,640-7.34
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,096,043,566-5.17
3นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล3,623,909,620-7.34
4นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,294,406,084+2.44
5THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES1,990,790,061-7.34
6นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,226,250,000-7.34
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED977,715,428-6.03
8บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด961,925,000-7.34
9นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล753,646,356-7.34
10นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล753,639,625-7.34
11นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม750,000,000-0.80
12นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม750,000,000-0.80
13นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม748,763,500-0.80
14นาย อภิรักษ์ วานิช742,341,972+0.47
15CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL718,820,529-7.34
16NICHIREI FOODS INC.708,950,625-0.80
17บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)702,816,841+5.81
18นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล682,748,750-7.34
19UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED678,613,122-6.70
20นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม653,750,000-0.80
21STATE STREET EUROPE LIMITED629,100,374-3.25
22UBS AG SINGAPORE BRANCH529,806,000+1.35
23BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE518,589,981-7.34
24น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย500,000,000-0.80
25นาย นิพนธ์ ลีละศิธร492,680,000-0.92
26น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม483,840,000-0.80
27น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ475,512,500-7.34
28นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม470,700,000-0.80
29นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม467,500,000-0.80
30นาย ขจร ศิริมงคลเกษม467,500,000-0.80
31น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม467,500,000-0.80
32น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม454,691,250-0.80
33น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม449,237,500-0.80
34น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม441,875,000-0.80
35MR. TSAI WU-YING430,116,834-7.34
36นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม422,500,000-0.80
37นาง จันทร์ทิพย์ วานิช384,510,786+0.47
38บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด379,513,584-7.34
39นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม379,368,750-0.80
40นาง วรดี สินเจริญกุล372,950,694-7.34
41CHANG FUNG COMPANY LIMITED368,847,645+3.86
42บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)365,756,791+3.86
43N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1364,394,225-5.36
44นาย กิติชัย สินเจริญกุล353,986,765-7.34
45นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย314,375,000-0.80
46บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)305,500,000-5.47
47บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด305,327,904+2.08
48นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล304,437,000-7.34
49นาย ปรีชา ลีละศิธร298,987,000-0.92
50MR. PAUL SUMADE LEE294,692,373-7.34
51นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย269,908,580-7.34
52CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH251,280,417+3.86
53นาย ก้องภพ ลิมทรง250,000,000-0.80
54นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล250,000,000-0.80
55EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT246,011,365-7.34
56นาย ไชยยศ สินเจริญกุล245,182,447-7.34
57CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.244,827,625-7.34
58JPMORGAN THAILAND FUND240,225,100-7.34
59บริษัท เจียรวานิช จำกัด236,179,136+0.47
60MR. HO KWONPING234,905,972+3.86
61นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์223,496,640+2.08
62EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD213,910,865-7.34
63นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล192,926,274-3.54
64นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์191,465,198+0.47
65กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล183,710,718+3.32
66บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด154,780,000-0.92
67นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม154,448,875-0.80
68นาย กฤษดา ชวนะนันท์153,930,000+2.38
69นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม152,880,125-0.80
70DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND152,407,128+3.86
71บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด143,693,376+3.86
72บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด140,400,000+1.39
73น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม126,250,000-0.80
74NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC125,168,500-0.80
75LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED121,464,996+3.86
76DBS BANK LTD114,425,000-0.80
77นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ114,363,350+0.47
78บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)113,596,070+0.47
79นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย112,125,000-0.80
80น.ส. อังคณา วานิช99,739,658+0.47
81น.ส. รจนา วานิช98,304,140+0.47
82น.ส. อรนุช วานิช95,182,016+0.47
83MR. HO KWONCJAN94,325,044+3.86
84นาง อัญชลี เทพบุตร93,283,058+0.47
85นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล91,896,269-3.54
86KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED90,680,795+0.47
87บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด89,946,093+0.47
88บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด76,300,000-0.92
89นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์71,940,000-0.92
90H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD.71,850,240+1.39
91นาย ประวิทย์ วรประทีป67,419,000-3.54
92นาย ประกิต วรประทีป67,353,660-3.54
93นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์63,944,748+2.44
94น.ส. พรชฎา วานิช62,254,031+0.47
95กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล61,172,640+3.86
96กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ60,909,336+3.86
97นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง59,040,000+2.44
98บริษัท วัฒนโชติ จำกัด57,220,110+5.81
99กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 452,310,142+3.86
100น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์48,628,949-3.54