คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด18,564,693,966-5.56
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,424,174,062-4.74
3นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล7,181,325,486-5.56
4THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES6,572,216,664-5.56
5นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,972,199,450-1.77
6นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล2,421,900,000-5.56
7STATE STREET EUROPE LIMITED1,571,790,379-4.03
8นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล1,326,051,000-5.56
9UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,303,009,433-4.62
10นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล1,269,000,000-5.56
11นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล1,215,000,000-5.56
12บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,092,766,830-1.24
13น.ส. อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์1,064,561,400-5.56
14นาย กิติชัย สินเจริญกุล921,352,536-5.56
15นาย อภิรักษ์ วานิช889,252,100+4.00
16CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-PROP.CUSTODY ACCOUNT791,816,526-5.56
17บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด752,063,616-5.56
18นาง วรดี สินเจริญกุล731,498,256-5.56
19นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
20นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม714,000,000+0.84
21นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม712,822,852+0.84
22BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE710,998,560-5.56
23THE BANK OF NEW YORK MELLON690,982,920-5.56
24NICHIREI FOODS INC.674,920,995+0.84
25UBS AG SINGAPORE BRANCH652,500,000+3.60
26CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL642,247,164-5.56
27นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม622,370,000+0.84
28MR. PAUL SUMADE LEE583,977,546-5.56
29นาย นิพนธ์ ลีละศิธร578,560,000+0.78
30SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC542,656,800-5.56
31นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย534,864,708-5.56
32น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ497,340,000-5.56
33น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย476,000,000+0.84
34น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม460,615,680+0.84
35นาง จันทร์ทิพย์ วานิช455,581,500+4.00
36นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์451,140,635-1.77
37นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม448,106,400+0.84
38นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม445,060,000+0.84
39นาย ขจร ศิริมงคลเกษม445,060,000+0.84
40น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม445,060,000+0.84
41น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม432,866,070+0.84
42น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม427,674,100+0.84
43น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม420,665,000+0.84
44นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม402,220,000+0.84
45บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด388,020,878+3.28
46CHANG FUNG COMPANY LIMITED375,975,135+4.74
47บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)372,824,555+4.74
48นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์368,517,409+3.28
49นาย สถาพร งามเรืองพงศ์363,834,010-1.77
50นาย ปรีชา ลีละศิธร362,905,600+0.78
51นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม361,159,050+0.84
52นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย299,285,000+0.84
53บริษัท เจียรวานิช จำกัด279,833,100+4.00
54CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH258,457,078+4.74
55น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์244,452,900-1.77
56นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล243,593,780+3.20
57MR. HO KWONPING239,445,218+4.74
58นาย ก้องภพ ลิมทรง238,000,000+0.84
59นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล238,000,000+0.84
60น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์232,265,285-1.77
61นาย กฤษดา ชวนะนันท์216,235,000-
62นาง นวลจันทร์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์201,854,500+4.00
63กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล192,135,544+4.61
64SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED186,743,130+0.84
65บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด181,760,000+0.78
66นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม147,035,329+0.84
67บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด146,470,060+4.74
68นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม145,541,879+0.84
69น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ142,224,625-1.77
70นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ135,501,600+4.00
71บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)134,592,500+4.00
72LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED123,812,146+4.74
73น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม120,190,000+0.84
74DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND119,688,130+4.74
75NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC119,160,412+0.84
76น.ส. อังคณา วานิช118,174,950+4.00
77นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล117,505,643+3.20
78น.ส. รจนา วานิช116,474,100+4.00
79น.ส. อรนุช วานิช112,774,900+4.00
80นาง อัญชลี เทพบุตร110,524,950+4.00
81DBS BANK LTD108,932,600+0.84
82KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED107,441,700+4.00
83นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย106,743,000+0.84
84บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด106,571,200+4.00
85N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1105,017,500+0.84
86MR. HO KWONCJAN96,147,750+4.74
87น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา95,792,925-1.77
88บริษัท วัฒนโชติ จำกัด88,968,042-1.24
89นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์87,040,000+0.78
90นาย ประวิทย์ วรประทีป85,125,000+3.20
91นาย ประกิต วรประทีป85,042,500+3.20
92บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)83,300,000+0.84
93บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด83,200,000+0.78
94นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย80,230,000-1.77
95นาย มานิต วัฒนเสน76,727,000-1.77
96น.ส. พรชฎา วานิช73,760,700+4.00
97กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล62,354,720+4.74
98กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ62,086,328+4.74
99น.ส. อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์61,400,188+3.20
100นาย ปริน ชนันทรานนท์59,380,545-11.90