คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด55,306,257,751-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด47,645,717,740+21.26
3UBS AG LONDON BRANCH25,031,601,648-
4บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)23,350,629,227-
5บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,187,751,845-
6บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,494,293,928-
7บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด14,929,685,396-
8สำนักงานประกันสังคม12,654,080,336-
9บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด11,001,300,128-
10NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,912,480,715-
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,998,295,133+22.86
12STATE STREET EUROPE LIMITED9,960,893,954+36.02
13นาย นิติ โอสถานุเคราะห์9,619,222,327+163.22
14UBS AG SINGAPORE BRANCH8,413,753,939+62.38
15นาง ยุพิน ธีระโกเมน8,116,657,689-
16นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม7,301,914,977-
17บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,918,387,680-
18GIC PRIVATE LIMITED6,783,475,820-
19นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม6,563,519,134-
20BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH6,148,560,000-
21นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,504,706,900-
22นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,504,705,910-
23บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,502,553,728-
24นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน5,476,140,319-
25นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,412,296,804+0.17
26MITSUBISHI CORPORATION5,355,274,848-
27CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,246,554,940+32.21
28บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,918,441,000-
29นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,798,890,966-
30บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)4,797,358,900-
31UBS AG HONG KONG BRANCH4,505,615,855-
32นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล4,255,600,288-
33บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,919,104,000-
34นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,891,221,970-
35นาย ตัน ภาสกรนที3,786,715,800-
36บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,751,363,000-
37บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,744,000,000-
38RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,679,575,633-
39นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,672,014,435-
40นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,564,619,890-
41นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,463,149,730-
42บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,347,361,772-
43นาย เชง นิรุตตินานนท์3,086,808,094-
44นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค3,058,340,620-
45WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,021,564,225-
46นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,967,048,642-
47MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,885,884,951-
48บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,799,360,029-
49บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด2,747,665,903-
50นาย ไกรสร จันศิริ2,691,986,035-
51บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,561,146,500-
52น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,350,011,319-
53THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES2,301,123,712-
54บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,185,408,500-
55นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,170,133,438-
56NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,106,957,855-
57น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,093,044,900-
58นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์2,012,777,559-
59กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,011,128,820+2.74
60บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,008,498,545-
61KGI ASIA LIMITED1,977,600,000-
62นาย ปริญญา เธียรวร1,964,725,000-
63นาย ดิสพล จันศิริ1,906,663,343-
64บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,798,393,824-
65บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,796,915,120-
66บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,726,953,256-
67นาง พรนภา จันศิริ1,683,667,339-
68BANQUE PICTET & CIE SA1,659,988,087-
69กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,625,729,440+34.00
70BANK OF SINGAPORE LIMITED1,607,390,480-
71นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,601,721,800-
72บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,591,546,172-
73พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ1,585,574,100-
74พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ1,585,574,100-
75UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,570,625,682+45.23
76บัญชี บริหาร กิจการ1,548,972,950-
77บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,493,869,046-
78บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,491,796,440-
79นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,440,000,000-
80มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,391,336,244-
81DBS BANK LTD1,364,625,550+51.19
82บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,355,878,000-
83THE BANK OF NEW YORK MELLON1,311,353,320-
84บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,293,331,732-
85นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,278,215,330-
86บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,142,115,740-
87BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,139,600,000+117.25
88นาย กำธร ตติยกวี1,138,231,556-
89บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด1,129,600,000-
90น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,090,630,482-
91บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,084,891,434-
92นาง จิราพร กิตติคุณชัย1,068,000,000-
93นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,050,009,066-
94MR. CHAN TIN SHU1,045,660,000-
95บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,034,725,902-
96นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,027,673,293-
97กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25999,313,360+1.62
98นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ977,021,892-
99นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์939,405,137-
100นาย ชัชชวี วัฒนสุข933,912,597-