คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด64,577,100,227-
2บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด61,212,751,298-
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์30,886,044,167-
4บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด30,757,933,500-
5UBS AG LONDON BRANCH27,715,140,485-
6น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ25,830,000,000-
7บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)23,050,589,164-
8บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด21,033,534,674-
9บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,130,133,110-
10บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,377,313,120-
11UBS AG SINGAPORE BRANCH16,357,015,353-
12STATE STREET EUROPE LIMITED15,384,227,292-
13สำนักงานประกันสังคม14,040,095,171-
14ORIZON LIMITED13,296,620,838-
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,257,763,867-
16บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,023,496,020-
17NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,745,877,956-
18บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด9,883,980,584-
19บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด9,411,042,065-
20นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,256,637,702-
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,802,213,929-
22นาย ยืนยง โอภากุล8,669,040,000-
23BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,363,850,000-
24นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม8,327,464,833-
25GIC PRIVATE LIMITED7,565,373,720-
26นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,485,361,709-
27บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,491,293,851-
28นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,245,261,150-
29BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,369,203,125-
30นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,355,166,905-
31บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,309,698,200-
32นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,293,206,356-
33บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,143,824,000-
34RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,118,843,351-
35MITSUBISHI CORPORATION5,077,078,752-
36UBS AG HONG KONG BRANCH4,986,798,131-
37บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,873,727,900-
38นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ4,837,469,700-
39นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ4,837,468,830-
40นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,729,737,479-
41นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,308,711,923-
42นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์4,306,082,400-
43นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,300,687,463-
44บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,169,520,804-
45บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)4,151,994,000-
46นาย ตัน ภาสกรนที4,147,355,400-
47บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง4,140,000,000-
48นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,076,579,650-
49ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,959,705,750-
50นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,832,339,450-
51นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล3,823,390,884-
52นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,730,565,400-
53บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด3,725,200,887-
54บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด3,674,160,038-
55THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES3,499,096,835-
56นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,379,444,830-
57นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,366,406,409-
58WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,344,255,550-
59นาง ลินจง โอภากุล3,215,933,400-
60MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,207,695,454-
61นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,194,814,300-
62นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,141,981,700-
63นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,038,543,790-
64น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,988,278,150-
65นาย เชง นิรุตตินานนท์2,926,454,426-
66บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,834,667,000-
67นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,748,906,875-
68บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,713,783,688-
69น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,674,598,518-
70BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,584,945,900-
71นาย ไกรสร จันศิริ2,552,142,605-
72UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,525,232,240-
73บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,476,796,300-
74นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,469,875,625-
75กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,353,997,510-
76BANQUE PICTET & CIE SA2,338,657,250-
77DBS BANK LTD2,301,114,500-
78นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,232,782,100-
79BANK OF SINGAPORE LIMITED2,197,094,762-
80KGI ASIA LIMITED2,188,800,000-
81บัญชี บริหาร กิจการ2,182,254,708-
82กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,180,689,070-
83นาย ปริญญา เธียรวร2,174,550,000-
84น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,154,155,700-
85บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด2,121,542,714-
86NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,078,977,349-
87นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์2,071,544,787-
88บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,889,476,409-
89น.ส. ณิชา โอภากุล1,845,000,000-
90นาย วรมัน โอภากุล1,845,000,000-
91น.ส. นัชชา โอภากุล1,845,000,000-
92นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,829,988,875-
93นาย ดิสพล จันศิริ1,807,615,897-
94นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,738,748,794-
95บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,726,616,250-
96บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,703,568,880-
97GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,679,644,866-
98นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,648,487,400-
99นาง พรนภา จันศิริ1,596,204,101-
100มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,586,748,637-