คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด69,722,922,555-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด59,238,450,082-
3บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด31,258,062,500-
4นาย นิติ โอสถานุเคราะห์29,103,356,480-
5UBS AG LONDON BRANCH28,669,694,241-
6น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ26,250,000,000-
7บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด23,935,566,930-
8บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)23,195,605,319-
9บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,084,861,100-
10ORIZON LIMITED15,621,204,900-
11STATE STREET EUROPE LIMITED14,256,619,157-
12สำนักงานประกันสังคม13,583,412,624-
13UBS AG SINGAPORE BRANCH13,396,451,610-
14บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด13,390,925,312-
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,004,309,648-
16บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,650,095,522-
17NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,940,247,841-
18GIC PRIVATE LIMITED10,799,383,470-
19บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด9,454,242,298-
20นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,028,641,699-
21นาย ยืนยง โอภากุล8,810,000,000-
22นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม8,122,354,862-
23บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)8,072,853,624-
24บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,969,711,299-
25นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,300,993,194-
26BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,082,900,000-
27CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,930,548,788-
28BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED6,307,875,000-
29นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,288,899,400-
30นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,091,436,984-
31นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์6,059,262,500-
32UBS AG HONG KONG BRANCH5,779,137,309-
33บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,631,519,831-
34นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,407,238,792-
35นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,282,294,500-
36นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,282,293,550-
37บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,829,014,800-
38นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,797,336,136-
39นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,789,268,400-
40MITSUBISHI CORPORATION4,694,559,120-
41ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์4,651,962,000-
42นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,362,334,023-
43WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,872,295,900-
44นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล3,657,156,498-
45นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,655,159,200-
46น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,510,704,400-
47นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,475,829,124-
48RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED3,353,091,654-
49บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,347,568,000-
50บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,330,000,000-
51นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,297,250,000-
52บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)3,282,246,000-
53นาง ลินจง โอภากุล3,268,225,000-
54นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,229,485,000-
55MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,158,733,660-
56นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,155,319,000-
57นาย ตัน ภาสกรนที3,119,532,540-
58นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,082,100,250-
59บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,024,370,724-
60นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,967,048,642-
61นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,863,398,273-
62กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,810,206,125-
63นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค2,741,587,506-
64นาย เชง นิรุตตินานนท์2,705,968,134-
65นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,584,250,000-
66KGI ASIA LIMITED2,534,400,000-
67BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,488,063,800-
68บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,391,120,025-
69นาย ไกรสร จันศิริ2,359,857,888-
70น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,311,060,855-
71UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,292,916,406-
72นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,269,087,500-
73นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,149,917,000-
74นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,134,164,375-
75NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,123,627,380-
76บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,077,311,610-
77บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,001,059,662-
78DBS BANK LTD1,989,466,825-
79น.ส. ณิชา โอภากุล1,984,750,000-
80THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES1,977,528,190-
81น.ส. นัชชา โอภากุล1,896,612,500-
82นาย วรมัน โอภากุล1,875,000,000-
83บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,840,543,679-
84นาย ปริญญา เธียรวร1,824,900,000-
85บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,815,063,116-
86นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,808,914,800-
87น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,796,868,600-
88CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,760,228,250-
89นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,733,633,226-
90นาย ดิสพล จันศิริ1,671,425,658-
91DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM1,639,575,000-
92บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,586,624,247-
93บัญชี บริหาร กิจการ1,557,157,316-
94มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,547,666,159-
95นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,532,836,200-
96บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,526,328,765-
97พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ1,521,510,500-
98พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ1,521,510,500-
99BANQUE PICTET & CIE SA1,504,077,640-
100บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,497,670,239-