คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด49,662,922,123+2.98
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,512,885,156+2.46
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์23,566,229,456+3.25
4บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)22,136,390,370+1.05
5UBS AG LONDON BRANCH20,762,585,007+2.98
6ORIZON LIMITED18,800,201,000+3.57
7บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,502,019,060+2.98
8บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,143,006,504+0.36
9บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด14,628,773,250+3.42
10สำนักงานประกันสังคม14,348,656,948+2.65
11น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ12,285,000,000+3.42
12บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด11,498,729,344+2.53
13UBS AG SINGAPORE BRANCH11,137,551,398+2.55
14NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,273,836,805+1.35
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,139,170,252+2.67
16STATE STREET EUROPE LIMITED9,615,522,476+2.55
17GIC PRIVATE LIMITED9,224,670,652+2.76
18นาง ยุพิน ธีระโกเมน7,706,264,885+7.10
19นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม6,932,717,028+7.10
20นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม6,231,655,807+7.10
21บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)5,748,850,308+2.98
22นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,353,379,500+3.57
23นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,240,749,500+3.57
24นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน5,199,256,819+7.10
25บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)5,115,586,816+3.65
26นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,114,257,775+1.16
27บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,067,319,105+1.37
28MITSUBISHI CORPORATION4,694,559,120+1.48
29บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,650,162,400+0.96
30บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด4,642,779,708+7.41
31นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,447,435,990+1.26
32BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH4,400,440,000+1.37
33CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,353,367,931+2.45
34นาย ยืนยง โอภากุล4,123,080,000+3.42
35UBS AG HONG KONG BRANCH4,117,796,266+2.98
36ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,116,962,500+3.57
37บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,946,320,000-
38บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,541,043,479+0.97
39WORTH ACCESS TRADING LIMITED3,429,171,700+2.98
40นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,304,051,467+1.37
41Y INVESTMENT LTD.3,150,000,000+3.57
42นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,060,680,000+3.57
43นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+3.57
44น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,953,825,000+3.57
45นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,835,734,850+3.42
46บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,818,800,029-
47นาย เชง นิรุตตินานนท์2,705,968,134+1.48
48นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,676,629,124+1.48
49กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,653,123,545+3.69
50นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,621,488,760-1.82
51นาย ไกรสร จันศิริ2,359,857,888+1.48
52นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค2,354,426,272+2.53
53บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,337,357,000+2.98
54RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,303,039,866+2.40
55CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,269,750,000+3.57
56บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,143,486,047+0.68
57NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,977,021,047+1.32
58นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ1,862,869,820+2.48
59ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ1,862,869,498+2.48
60N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,846,813,150+4.18
61บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,809,457,856-
62KGI ASIA LIMITED1,804,800,000+2.98
63นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,791,597,500+3.57
64บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,785,332,040-
65นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,708,845,283+0.97
66นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์1,699,670,700+3.42
67บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง1,692,000,000+6.38
68น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ1,674,869,946+3.10
69นาย ดิสพล จันศิริ1,667,240,658+1.48
70BANQUE PICTET & CIE SA1,606,481,590+2.53
71นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,604,872,500+3.57
72นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์1,595,120,540+1.18
73นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,546,669,688+3.10
74DBS BANK LTD1,530,198,775+3.52
75นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,530,112,500+3.57
76นาง ลินจง โอภากุล1,529,529,300+3.42
77บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,517,394,789+7.41
78บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,510,612,935+1.14
79นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,503,162,500+3.57
80นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์1,502,044,145+6.23
81นาย ตัน ภาสกรนที1,485,835,152-0.49
82บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,484,889,975+1.40
83BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,476,233,500+3.57
84นาง พรนภา จันศิริ1,475,942,148+1.48
85บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด1,447,708,750-0.99
86นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล1,418,426,100+3.42
87BANK OF SINGAPORE LIMITED1,408,793,808+1.26
88บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,406,441,595+1.35
89บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,382,995,560-1.96
90บัญชี บริหาร กิจการ1,337,124,217+2.53
91กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,326,269,538+3.77
92มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,320,987,782+7.10
93น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,313,882,200+0.93
94นาย ปริญญา เธียรวร1,269,000,000+2.98
95นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,263,495,402+0.93
96SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,261,897,431+2.26
97Northend Investment Limited1,170,000,000+3.42
98UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,153,457,276+1.57
99นาย กำธร ตติยกวี1,071,617,495+1.35
100นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,061,932,950+3.42