คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด64,456,132,968-0.82
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด57,577,476,610+0.13
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์35,043,070,349+1.41
4UBS AG LONDON BRANCH26,955,653,764-0.82
5ORIZON LIMITED24,440,261,300+2.20
6บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด24,016,333,440-
7บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด24,013,258,780-0.82
8บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)22,844,049,387+0.36
9บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด21,880,643,750+2.29
10UBS AG SINGAPORE BRANCH20,107,544,759+0.38
11สำนักงานประกันสังคม19,277,591,301-0.15
12น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ18,375,000,000+2.29
13บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,143,006,504-
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,094,382,959+0.44
15บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)14,936,019,900-
16STATE STREET EUROPE LIMITED13,081,078,584+0.14
17นาง ยุพิน ธีระโกเมน12,904,573,742-1.77
18GIC PRIVATE LIMITED11,651,096,456-0.55
19นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,609,224,373-1.77
20NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,745,877,956+0.52
21นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,435,257,949-1.77
22นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,706,447,810-1.77
23CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,216,237,534-0.04
24บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด8,191,008,964+1.69
25บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,461,273,804-0.82
26BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,113,040,000+1.69
27นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์6,959,393,350+2.20
28นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,812,974,350+2.20
29นาย ยืนยง โอภากุล6,167,000,000+2.29
30บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,633,712,000-
31บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,544,424,400-
32บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,416,576,326-
33ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์5,352,051,250+2.20
34UBS AG HONG KONG BRANCH5,344,373,877-0.82
35นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,340,795,522+1.69
36นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,302,982,468+0.42
37MITSUBISHI CORPORATION4,972,755,216+1.40
38นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,917,472,593-
39RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,714,734,656-
40นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,632,322,329+0.47
41WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,450,627,100-0.82
42นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,241,483,750+2.29
43Y INVESTMENT LTD.4,095,000,000+2.20
44บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,024,080,041-
45นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,978,884,000+2.20
46นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,976,472,500+2.20
47น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,839,972,500+2.20
48บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,744,000,000+2.88
49บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,609,801,605+5.71
50บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,608,615,643-
51กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,450,195,970-0.17
52BANQUE PICTET & CIE SA3,355,309,650-
53นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,301,287,725+2.76
54บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)3,033,591,000-0.82
55N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,008,056,409+0.17
56CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,950,675,000+2.20
57น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,882,334,325+3.60
58นาย เชง นิรุตตินานนท์2,866,321,801+1.40
59นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,835,244,183+1.40
60บัญชี บริหาร กิจการ2,792,727,795-
61นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,716,815,624-
62นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,661,710,625+3.60
63นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,608,491,236+0.72
64DBS BANK LTD2,565,108,400-0.36
65นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,542,242,500+2.29
66นาย ไกรสร จันศิริ2,499,701,318+1.40
67บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,494,592,384+0.70
68BANK OF SINGAPORE LIMITED2,476,329,984-
69นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ2,452,971,440+1.89
70ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ2,452,971,016+1.89
71บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,350,687,186-
72KGI ASIA LIMITED2,342,400,000-0.82
73นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,329,076,750+2.20
74นาง ลินจง โอภากุล2,287,757,500+2.29
75มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,212,068,297-1.77
76บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,135,728,750-6.04
77นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,121,577,500+2.29
78UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,103,333,767+1.31
79นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,086,334,250+2.20
80NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,078,215,057+0.49
81นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,989,146,250+2.20
82นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,954,111,250+2.20
83BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,919,103,550+2.20
84นาย ตัน ภาสกรนที1,911,389,880+0.94
85บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,795,680,900-
86บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,770,293,921-
87นาย ดิสพล จันศิริ1,766,040,104+1.40
88Northend Investment Limited1,750,000,000+2.29
89นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,742,026,745+5.71
90กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,736,600,850-0.23
91SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,695,894,058+0.10
92น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,695,824,700-
93บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,694,847,500-0.80
94นาย ปริญญา เธียรวร1,647,000,000-0.82
95นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,630,790,577-
96บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,615,671,860-2.54
97นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,588,361,250+2.29
98บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,565,277,719+0.41
99นาง พรนภา จันศิริ1,563,405,386+1.40
100บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,471,061,885+0.52