คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด70,467,387,505+0.52
2บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด61,789,599,056-
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์33,265,445,516+2.26
4บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด31,758,191,500-1.57
5UBS AG LONDON BRANCH28,882,865,349-
6น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ26,670,000,000-1.57
7บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,363,968,283-2.44
8บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)23,008,745,853-
9บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,659,873,455-
10UBS AG SINGAPORE BRANCH18,583,727,363-1.88
11บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,377,313,120-
12บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด16,072,211,906-
13สำนักงานประกันสังคม15,204,858,757+0.34
14บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)13,815,818,408-1.08
15ORIZON LIMITED12,924,687,388+6.47
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,382,250,568-1.29
17NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,718,110,829-
18นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ10,508,985,900+3.17
19นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ10,508,984,010+3.17
20นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,484,633,704-
21นาย ยืนยง โอภากุล8,950,960,000-1.57
22STATE STREET EUROPE LIMITED8,431,199,329+1.16
23บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด8,197,287,259-
24BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,836,400,000-
25นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,669,730,224-
26CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,842,462,940-2.20
27นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล6,586,826,213+0.43
28นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,399,085,316-
29นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล6,217,166,046-
30บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,932,440,738-
31บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,781,958,650-
32นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,317,391,165-
33บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,225,472,000+2.08
34BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,219,015,625+6.47
35นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,195,799,671-2.44
36นาย ตัน ภาสกรนที5,157,146,280-0.70
37นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,154,471,187-
38MITSUBISHI CORPORATION5,111,853,264+4.08
39บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,052,580,300+0.88
40บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด4,940,514,652-
41บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,874,565,857+2.41
42RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,847,981,667-2.39
43นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,718,806,462-
44นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,700,509,280-1.50
45GIC PRIVATE LIMITED4,470,652,544-
46นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,285,007,428-
47CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD4,261,257,000-
48นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,180,388,513+6.47
49THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES3,965,349,773-
50นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,880,664,550+6.47
51ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,848,944,750+6.47
52บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด3,732,480,038+2.08
53บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,456,000,000-0.52
54นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,396,019,530+1.75
55นาง ลินจง โอภากุล3,320,516,600-1.57
56นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,298,710,700-1.57
57นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,165,517,060-0.48
58นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,087,106,600+6.47
59นาง จิราพร กิตติคุณชัย3,030,555,500+2.97
60พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ3,027,005,100+3.17
61พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ3,027,005,100+3.17
62นาย เชง นิรุตตินานนท์2,946,498,635+4.08
63นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,919,594,150+2.70
64น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,906,427,450+6.47
65BANQUE PICTET & CIE SA2,816,609,257-2.44
66นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,672,014,375+6.47
67นาย ไกรสร จันศิริ2,569,623,034+4.08
68THE BANK OF NEW YORK MELLON2,565,470,765-
69นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,479,431,713+4.08
70น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,380,032,470-0.95
71บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,370,309,640+0.58
72บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,343,722,276+0.75
73DBS BANK LTD2,314,582,725-0.22
74นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,305,392,900-1.57
75นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,171,334,375-0.95
76บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,157,856,050+1.90
77นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,134,064,088-
78น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,133,663,688-
79นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล2,099,075,000-
80NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,079,459,406+0.04
81น.ส. ณิชา โอภากุล1,969,960,500-1.57
82น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,946,524,800+1.56
83บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,938,893,342-
84UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,919,336,111-0.42
85GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,900,328,133+0.65
86นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,880,551,296+1.56
87นาย ดิสพล จันศิริ1,816,762,828+4.08
88บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,743,882,413-
89บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,715,237,160+4.08
90มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,625,831,116-
91นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1,606,301,069+8.65
92DP Partners Limited1,597,265,175-
93นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,577,471,194+8.65
94นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,577,097,969-
95บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,566,712,143-
96บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,510,093,351-
97น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,505,721,188-1.80
98นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,491,699,200+1.56
99บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,467,260,691-
100นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,449,639,382-1.80