คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด62,342,817,133+0.85
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด55,179,577,532-0.47
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์32,837,464,349-0.57
4บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,200,997,600-1.29
5UBS AG LONDON BRANCH26,062,793,049+0.84
6บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด22,335,053,570+0.85
7สำนักงานประกันสังคม22,075,083,755-0.57
8UBS AG SINGAPORE BRANCH21,914,312,988-1.17
9บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)21,008,526,811+0.03
10ORIZON LIMITED19,740,211,050-
11บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด19,129,934,250+0.65
12บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)17,699,183,582+1.69
13น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ16,065,000,000+0.65
14บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,388,331,884+0.81
15นาง ยุพิน ธีระโกเมน14,226,950,556-3.53
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,695,540,456-0.70
17นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,798,862,206-3.53
18STATE STREET EUROPE LIMITED11,831,121,279-0.41
19นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,504,595,336-3.53
20GIC PRIVATE LIMITED10,620,734,596+0.53
21NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,023,932,667-0.28
22CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH9,642,080,956-1.42
23นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,598,627,974-3.53
24บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,951,769,657-0.41
25บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,216,641,876+0.85
26บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด6,776,784,000-0.40
27BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH6,658,200,000-0.41
28MITSUBISHI CORPORATION6,259,412,160-1.67
29บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,946,842,300-
30นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,774,304,939-1.29
31บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,674,508,532-
32นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,621,048,475-
33นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,502,786,975-
34นาย ยืนยง โอภากุล5,391,720,000+0.65
35RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,345,145,240-1.29
36UBS AG HONG KONG BRANCH5,171,154,504+0.85
37นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,959,411,942-0.41
38นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,891,419,328-0.08
39บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,840,560,050-0.40
40ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,414,685,625-
41กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,339,471,590-2.42
42WORTH ACCESS TRADING LIMITED4,304,704,900+0.85
43นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน4,303,528,987-0.18
44BANQUE PICTET & CIE SA3,939,946,938-1.29
45บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,816,000,000-0.94
46นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,708,268,650+0.65
47นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,695,312,600-0.95
48น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ3,687,310,578-1.41
49บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,678,559,730-1.87
50บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,667,292,320-
51นาย เชง นิรุตตินานนท์3,607,957,512-1.67
52นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,568,838,832-1.67
53N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 13,551,000,925-1.67
54นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ3,405,071,250-1.41
55Y INVESTMENT LTD.3,307,500,000-
56บัญชี บริหาร กิจการ3,279,339,456-1.29
57นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,213,714,000-
58นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,211,766,250-
59น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,211,766,250-
60นาย ไกรสร จันศิริ3,146,477,184-1.67
61นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,144,509,550+0.65
62บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,968,916,288-1.18
63DBS BANK LTD2,965,534,070-0.08
64BANK OF SINGAPORE LIMITED2,936,656,803-0.92
65บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)2,934,129,000+0.85
66นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,692,983,908-
67นาย ตัน ภาสกรนที2,686,765,020-0.67
68บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,549,565,900-1.11
69บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,544,098,157-
70THE BANK OF NEW YORK MELLON2,509,862,418-1.67
71นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,471,217,408-3.03
72มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,438,746,674-3.53
73PJ SPRING INVESTMENT LIMITED2,383,237,500-
74CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,383,237,500-
75UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,302,748,822+0.52
76บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,296,386,400-2.68
77นาย ดิสพล จันศิริ2,276,987,544-1.67
78KGI ASIA LIMITED2,265,600,000+0.85
79กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,237,644,416-2.45
80นาง ลินจง โอภากุล2,000,153,700+0.65
81นาง พรนภา จันศิริ1,967,922,864-1.67
82NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C1,951,630,151-0.27
83นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,881,177,375-
84บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,854,593,631-
85นาย ปริญญา เธียรวร1,829,000,000+0.85
86บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,816,876,520-1.49
87CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,815,430,000+0.85
88นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,762,418,496-1.87
89น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,711,102,400-3.57
90บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,709,533,091-1.29
91นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล1,689,211,800+0.65
92นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,661,366,803-1.63
93นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,645,482,384-3.57
94นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,606,618,125-
95นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,605,883,125-
96บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,581,580,485-0.87
97SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,554,306,906-0.40
98NORTHEND INVESTMENT LIMITED1,530,000,000+0.65
99ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,505,635,668-1.29
100บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,490,292,063-1.29