คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว157,422,657,600-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด51,668,350,555-
3บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด23,426,718,700-
4สำนักงานประกันสังคม19,169,584,596-
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED17,255,660,141-
6บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด13,859,597,440-
7STATE STREET EUROPE LIMITED12,841,511,034-
8BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS12,636,324,280-
9JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED9,893,957,840-
10บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)9,524,452,745-
11บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด8,265,599,016-
12นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,030,100,000-
13นาง บุศทรี หวั่งหลี7,030,100,000-
14นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,030,100,000-
15นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,030,100,000-
16บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด6,242,760,351-
17บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,930,184,000-
18บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด5,394,379,064-
19มูลนิธิเอสซีจี5,205,447,000-
20THE BANK OF NEW YORK MELLON4,524,142,090-
21บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,651,834,420-
22นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,515,050,000-
23นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,515,050,000-
24นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,488,000,000-
25บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,340,737,170-
26บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
27นาย ศักดิ์ นานา2,984,436,000-
28มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,982,642,000-
29NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,972,833,500-
30MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,899,050,000-
31บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด2,782,119,941-
32SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,600,311,740-
33กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,161,918,870-
34นาย มารุต แสงศาสตรา2,016,500,000-
35นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,016,500,000-
36บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)1,424,143,105-
37นาย นเรศ งามอภิชน1,406,818,000-
38บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,309,213,224-
39กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,156,505,350-
40ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,098,720,502-
41นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,081,410,800-
42นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,040,805,226-
43นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,031,876,061-
44นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,026,667,514-
45กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25980,418,230-
46นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์962,591,000-
47บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด825,648,000-
48BBHISL NOMINEES LIMITED808,032,082-
49นาย สมจิตต์ เศรษฐิน798,250,000-
50น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์748,601,892-
51นาย ประทีป ตั้งมติธรรม640,993,035-
52กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ636,243,045-
53บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด509,506,330-
54น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร499,550,000-
55นาย นครินทร์ แสงศาสตรา476,112,000-
56น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี473,949,004-
57นาย วิทวัส พรกุล443,990,000-
58นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร437,750,000-
59N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1434,977,379-
60น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์421,140,640-
61บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)409,597,971-
62นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์408,267,836-
63น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา398,940,000-
64น.ส. วิศรา พรกุล388,600,000-
65กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท388,568,884-
66กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)379,651,870-
67กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)379,651,870-
68กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว378,767,390-
69น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร356,895,000-
70นาง ศศิธร รัตนรักษ์355,503,070-
71นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย348,800,000-
72นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์346,368,492-
73RBC INVESTOR SERVICES TRUST333,767,850-
74NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC330,582,850-
75บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด311,467,780-
76นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์303,010,190-
77บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด290,655,023-
78น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร270,375,000-
79บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด262,017,532-
80นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ260,077,575-
81นาย พิชิต เลิศตำหรับ257,500,000-
82น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์256,727,700-
83นาย ธวัชชัย เทียมทัน247,303,000-
84นาย ภากร วัชรสุรังค์244,160,000-
85นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์240,096,000-
86บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด238,194,613-
87น.ส. อลิดา เศรษฐิน237,801,250-
88กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ226,358,111-
89นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์217,530,912-
90นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์198,768,000-
91นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์196,800,492-
92น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์195,000,000-
93นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์183,531,680-
94นาย ชนะ โตวัน176,900,000-
95กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ174,175,460-
96นาย สุวิช ปัญญาวีร์147,804,000-
97นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์144,648,000-
98นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์136,850,000-
99นาง สุมาลี อ่องจริต136,289,121-
100น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน126,592,992-