คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร167,052,797,120-0.48
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด46,021,477,594-0.54
3บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด24,031,800,000+2.53
4บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,134,866,496-1.38
5สำนักงานประกันสังคม20,688,160,900-0.49
6STATE STREET EUROPE LIMITED19,784,162,311-0.42
7JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,515,298,856-1.38
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED16,254,761,147-0.45
9บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,759,998,600-2.14
10BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,109,059,424-0.97
11บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด9,880,029,965-1.10
12THE BANK OF NEW YORK MELLON8,006,533,625-0.52
13บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,619,562,196-0.97
14นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000+2.53
15นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000+2.53
16นาง บุศทรี หวั่งหลี7,212,700,000+2.53
17นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,212,700,000+2.53
18บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,074,275,388-2.45
19บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,314,140,800-0.48
20บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,095,754,378-1.38
21มูลนิธิเอสซีจี5,579,171,400-0.48
22บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,575,967,721-2.45
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,543,740,674-0.48
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,097,352,622-0.48
25บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,088,359,181-0.41
26BBHISL NOMINEES LIMITED3,756,761,641-0.51
27นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,606,350,000+2.53
28นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,606,350,000+2.53
29BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG3,428,381,598-0.12
30บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,402,872,190-1.64
31นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,239,000,000+0.99
32มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,196,780,400-0.48
33MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,974,350,000+2.53
34นาย ศักดิ์ นานา2,947,903,200-0.48
35กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,379,992,560+1.74
36นาย นเรศ งามอภิชน2,073,360,000-2.45
37บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)1,645,485,000-2.45
38บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,568,898,260-
39ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,534,139,295-1.84
40นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,413,774,371-2.45
41นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,413,410,066-2.45
42นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,406,275,670-2.45
43กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,333,306,700+2.53
44นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,318,507,000-2.45
45นาย มารุต แสงศาสตรา1,108,200,000+0.87
46นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,108,200,000+0.87
47น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,025,395,869-2.45
48กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25995,809,790+2.13
49NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC971,343,404-1.31
50บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด817,632,000-1.96
51นาย ประทีป ตั้งมติธรรม690,564,861-1.71
52UBS AG LONDON BRANCH674,110,280-0.97
53บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด663,760,540-0.70
54นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล661,800,000+1.00
55กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ639,571,810+2.19
56กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)633,726,583-1.38
57กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)633,726,583-1.38
58นาย สมจิตต์ เศรษฐิน618,000,000-0.97
59นาง ศศิธร รัตนรักษ์593,416,663-1.38
60นาย วิทวัส พรกุล593,002,647-2.56
61RBC INVESTOR SERVICES TRUST531,291,082-1.38
62กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว519,785,015-0.74
63นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์492,800,700-2.14
64บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)490,840,544-
65น.ส. วิศรา พรกุล486,720,000-2.56
66กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท480,092,327-0.65
67น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี431,336,630+0.89
68นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์428,378,381+0.68
69UBS AG HONG KONG BRANCH407,904,650+2.53
70น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร399,640,000-0.97
71N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1395,738,760+1.00
72บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด368,908,299-
73บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด358,897,964-2.45
74บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด354,428,853+3.03
75น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา352,000,000+1.00
76นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร351,230,000-0.97
77นาย นครินทร์ แสงศาสตรา345,100,000+0.67
78นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์341,600,000-2.14
79นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ337,057,200-0.97
80บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด326,266,570-2.45
81น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์325,500,000-1.38
82นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย320,000,000+1.00
83นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ308,423,547-2.45
84นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์298,200,000-2.14
85น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์294,631,000+1.00
86น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร285,516,000-0.97
87นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์282,800,000-2.14
88นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์280,000,700-2.14
89นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์277,991,000+1.00
90น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์234,560,000+1.00
91นาย ภากร วัชรสุรังค์224,000,000+1.00
92น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร216,300,000-0.97
93นาย ชนะ โตวัน214,209,801-2.56
94นาย พิชิต เลิศตำหรับ212,180,000-0.97
95นาย พิมล ศรีวิกรม์209,450,000-1.69
96นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์205,800,000-2.14
97นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์197,668,103-1.10
98กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ192,644,200+1.00
99น.ส. อลิดา เศรษฐิน190,241,000-0.97
100นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์187,450,000-2.45