คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว132,800,139,360-2.74
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,536,770,573-2.37
3บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,925,100,000+2.29
4STATE STREET EUROPE LIMITED16,748,903,327-2.52
5สำนักงานประกันสังคม16,380,584,350-2.73
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED14,116,514,800-2.14
7บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด13,379,842,144+3.98
8JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED9,551,474,684+3.98
9BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,636,866,304-
10บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด6,719,999,200-
11บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,509,917,216-
12นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,980,150,000+2.29
13นาง บุศทรี หวั่งหลี5,980,150,000+2.29
14นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,980,150,000+2.29
15นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,980,150,000+2.29
16บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด4,969,742,400-2.74
17บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด4,869,139,800+4.46
18บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด4,722,871,875-
19มูลนิธิเอสซีจี4,391,261,700-2.74
20NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,829,833,399-2.74
21THE BANK OF NEW YORK MELLON3,650,794,902-2.31
22บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,525,424,767+3.98
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,268,902,217-2.74
24บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,144,223,219+4.46
25BBHISL NOMINEES LIMITED3,022,378,550-2.05
26นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,990,075,000+2.29
27นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,990,075,000+2.29
28บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,845,024,290+0.98
29มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,516,126,200-2.74
30MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,466,075,000+2.29
31นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา2,334,000,000-1.41
32นาย ศักดิ์ นานา2,320,239,600-2.74
33กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,885,806,660+2.37
34บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด1,713,378,744-
35นาย นเรศ งามอภิชน1,323,840,000+4.46
36บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,292,988,566-8.79
37กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,006,296,150+2.29
38นาย มนต์รัก แสงศาสตรา992,400,000-1.54
39นาย มารุต แสงศาสตรา992,400,000-1.54
40นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์972,435,789+4.46
41นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์971,177,469+4.46
42นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์966,275,307+4.46
43ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)932,395,414+3.54
44นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์905,968,000+4.46
45กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25790,077,065+2.16
46น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์704,566,486+4.46
47บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด613,224,000+0.65
48นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล591,926,400-1.39
49นาย สมจิตต์ เศรษฐิน545,600,000-
50กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ530,645,210+2.18
51นาย ประทีป ตั้งมติธรรม494,101,428+3.44
52บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด452,479,016+5.37
53บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)404,520,310-8.79
54กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)366,510,075+3.98
55กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)366,510,075+3.98
56นาย วิทวัส พรกุล364,924,706-
57NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC352,582,022+3.63
58นาง ศศิธร รัตนรักษ์343,197,195+3.98
59น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร341,440,000-
60นาย นครินทร์ แสงศาสตรา327,704,640-1.73
61กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว320,594,843+2.28
62กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท317,310,023+1.86
63นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์315,091,391-1.81
64น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี312,089,100-1.53
65RBC INVESTOR SERVICES TRUST307,383,260+3.98
66น.ส. วิศรา พรกุล299,520,000-
67นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร299,200,000-
68นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ296,771,200-
69N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1284,136,624-1.39
70นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์281,600,400-
71น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา263,520,000-1.39
72บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด246,604,736+4.46
73น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร243,936,000-
74นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย230,400,000-1.39
75บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด224,183,165+4.46
76ฉัตรชัย , กมลพัฒน์ , ณัฏฐพล , จันทิมา ทีปสุวรรณ เพื่อกองมรดกของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ213,042,928+4.46
77น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์212,134,320-1.39
78บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด206,812,228+1.35
79บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด204,065,097+5.26
80นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์200,153,520-1.39
81นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์195,200,000-
82น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์188,250,000+3.98
83น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร184,800,000-
84นาย พิชิต เลิศตำหรับ178,640,000-
85นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์176,854,400-
86น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์169,272,000-1.39
87น.ส. อลิดา เศรษฐิน162,536,000-
88นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์161,600,000-
89นาย ภากร วัชรสุรังค์161,280,000-1.39
90นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์160,000,400-
91กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ138,703,824-1.39
92น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย135,390,000-2.12
93นาย ชนะ โตวัน131,821,416-
94น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน131,424,000-1.90
95นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์128,800,000+4.46
96นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน126,540,000-1.93
97นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์117,600,000-
98นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง114,000,000-2.67
99นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์112,440,000-2.04
100นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์108,752,000+4.46