คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว185,678,006,400-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด65,444,442,489-
3สำนักงานประกันสังคม21,911,895,460-
4บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,077,200,000-
5บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด19,655,997,660-
6บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด18,657,150,400-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED16,021,844,021-
8STATE STREET EUROPE LIMITED13,685,207,460-
9JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED13,318,789,400-
10บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,828,521,061-
11บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด9,541,521,635-
12BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,225,743,552-
13บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด7,415,755,241-
14บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,994,576,000-
15บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,953,775,208-
16บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด6,854,753,920-
17มูลนิธิเอสซีจี6,139,758,000-
18นาง บุศทรี หวั่งหลี6,025,800,000-
19นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000-
20นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000-
21นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000-
22THE BANK OF NEW YORK MELLON5,799,841,540-
23บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,915,930,950-
24นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา4,832,000,000-
25SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,682,236,520-
26มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,517,988,000-
27บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,317,365,720-
28นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,012,900,000-
29นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,012,900,000-
30นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,793,500,000-
31นาย มารุต แสงศาสตรา2,793,500,000-
32MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,484,900,000-
33บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด2,304,600,000-
34บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)2,176,097,372-
35ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,030,823,528-
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,813,259,480-
37นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,740,546,018-
38นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,725,574,253-
39นาย นเรศ งามอภิชน1,719,360,000-
40นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,716,864,162-
41นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,609,711,000-
42นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,499,430,000-
43นาย ประทีป ตั้งมติธรรม1,385,376,896-
44บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,330,125,365-
45น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,251,863,668-
46กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,169,843,400-
47นาย วิทวัส พรกุล903,290,000-
48นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์823,681,170-
49บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด805,357,975-
50นาย นครินทร์ แสงศาสตรา794,260,000-
51น.ส. วิศรา พรกุล763,008,827-
52น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี663,041,000-
53นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์633,215,700-
54บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)631,915,160-
55บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด621,691,210-
56นาย สมจิตต์ เศรษฐิน593,459,600-
57น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์583,415,016-
58นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์572,054,814-
59นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์570,960,000-
60น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา552,660,000-
61กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)511,069,825-
62กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)511,069,825-
63นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์480,871,170-
64นาง ศศิธร รัตนรักษ์478,561,825-
65นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์472,680,000-
66บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)461,220,856-
67NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC428,353,800-
68RBC INVESTOR SERVICES TRUST403,999,925-
69นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์377,063,360-
70น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร376,000,000-
71Lesso (Thailand) Investment Limited361,200,000-
72นาย ชนะ โตวัน359,900,000-
73นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์343,980,000-
74นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร324,300,000-
75นาย สงวน แสงวงศ์กิจ313,950,000-
76บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด304,628,823-
77นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ301,875,000-
78นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์282,383,005-
79น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์275,400,000-
80น.ส. ยุพาพร บุญเกตุ275,400,000-
81นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช275,400,000-
82น.ส. ภัทรา สหวัฒน์275,400,000-
83นาย ภัทท สหวัฒน์275,400,000-
84นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์275,400,000-
85นาย สมประสงค์ สหวัฒน์275,400,000-
86น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์275,400,000-
87น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร260,568,000-
88นาง สมรวล วิทูรปกรณ์234,000,000-
89นาง สุมาลี อ่องจริต218,506,005-
90นาย พิมล ศรีวิกรม์209,124,800-
91น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร208,680,000-
92น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์186,083,820-
93น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์171,990,000-
94นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม120,513,822-
95นาย เศรณี เพ็ญชาติ118,683,913-
96น.ส. อริสรา โตวัน110,330,000-
97น.ส. อสมา โตวัน110,330,000-
98นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย107,600,000-
99กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25106,694,720-
100นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์105,640,086-