คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร183,838,006,400-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,243,823,128+0.01
3STATE STREET EUROPE LIMITED24,257,675,706+0.03
4บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด22,830,124,590-
5สำนักงานประกันสังคม21,557,276,890-
6บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด18,860,400,000+0.81
7JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,363,084,120-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED14,260,430,479-0.03
9บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,725,749,849-
10บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,003,998,690-
11บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,801,425,062-0.98
12THE BANK OF NEW YORK MELLON8,724,580,555-
13BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,440,573,888+0.58
14บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,948,576,000-
15บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,361,964,552+0.58
16มูลนิธิเอสซีจี6,139,758,000-
17บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,039,572,310-
18บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,662,628,246-0.98
19นาง บุศทรี หวั่งหลี5,660,600,000+0.81
20นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,660,600,000+0.81
21นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,660,600,000+0.81
22นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,660,600,000+0.81
23BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG5,389,399,920+0.07
24NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,168,299,640-
25บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,877,191,969-0.87
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,830,881,360-
27STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,184,974,200-
28HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,008,312,070+0.02
29มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,517,988,000-
30นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,360,000,000-
31นาย ศักดิ์ นานา3,244,104,000-
32บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
33นาย นเรศ งามอภิชน2,947,800,000-0.98
34นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,830,300,000+0.81
35นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,830,300,000+0.81
36MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,082,142,900+0.81
37ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,889,951,148-0.94
38กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,879,398,520+0.60
39นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,769,386,330-0.98
40นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,768,930,390-0.98
41นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,760,001,452-0.98
42นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,650,156,000-0.98
43บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,366,022,475-0.99
44น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,283,317,529-0.98
45บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด1,178,352,000-
46NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,042,149,745-0.07
47นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,008,000,000-
48นาย มารุต แสงศาสตรา1,008,000,000-
49กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล940,722,900+0.81
50กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25760,928,280+0.72
51นาย วิทวัส พรกุล714,644,216-
52บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด701,155,500-
53นาย ประทีป ตั้งมติธรรม700,162,001-0.94
54นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล694,890,000-
55กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)627,885,785-
56กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)627,885,785-
57นาง ศศิธร รัตนรักษ์587,947,385-
58นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์563,966,796-
59น.ส. วิศรา พรกุล533,450,000-
60นาย สมจิตต์ เศรษฐิน516,000,000+0.58
61นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์461,120,655-
62RBC INVESTOR SERVICES TRUST460,235,880-
63กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ449,774,445+0.72
64บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)427,369,784-0.99
65นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล412,080,000-0.98
66N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11410,752,818-
67บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด408,333,622-0.98
68นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ408,311,346-0.85
69น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี403,935,000-
70กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว402,113,425-
71น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์401,061,860-
72บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด395,165,136-0.98
73บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด386,649,658-
74น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา369,600,000-
75บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด366,113,539+0.76
76กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท348,736,665-
77นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย336,000,000-
78น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์322,500,000-
79นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์319,640,000-
80น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร313,040,000+0.58
81น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์309,362,550-
82นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง298,116,000-
83นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์291,890,550-
84นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์279,030,000-
85นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร276,920,000+0.58
86นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์264,620,000-
87นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์262,000,655-
88EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT256,752,727-0.96
89นาย นครินทร์ แสงศาสตรา255,651,000-
90น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์246,288,000-
91นาย พิมล ศรีวิกรม์244,606,000+0.64
92น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร238,392,000+0.58
93นาย ภากร วัชรสุรังค์235,200,000-
94นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์234,600,000-0.98
95นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์234,595,112-
96กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ222,539,100-
97นาย ชนะ โตวัน219,269,147-
98นาย ธวัชชัย เทียมทัน203,476,000+0.58
99กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว202,867,120+0.58
100กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล195,125,075-