คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร184,637,302,080+1.30
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด50,509,655,658+1.26
3บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,840,663,104-
4สำนักงานประกันสังคม22,837,760,550+1.30
5STATE STREET EUROPE LIMITED21,763,199,305+1.25
6บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,750,300,000-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED17,791,021,975+1.19
8JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,733,016,744-
9บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,074,319,302+0.98
10บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด9,659,998,850+0.87
11BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,372,962,864+1.57
12THE BANK OF NEW YORK MELLON8,836,776,185+1.24
13บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,463,090,188+0.51
14บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,064,739,706+1.57
15บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,978,787,200+1.30
16บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,545,210,922-
17นาง บุศทรี หวั่งหลี6,527,950,000-
18นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,527,950,000-
19นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,527,950,000-
20นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,527,950,000-
21มูลนิธิเอสซีจี6,166,452,600+1.30
22บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,474,317,212+0.51
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,022,029,166+1.30
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,528,652,898+1.30
25บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,325,857,225-0.98
26BBHISL NOMINEES LIMITED4,117,833,003+1.12
27BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG3,707,293,007+1.17
28มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,533,283,600+1.30
29บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,347,087,400-0.83
30นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,263,975,000-
31นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,263,975,000-
32นาย ศักดิ์ นานา3,258,208,800+1.30
33นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,202,800,000+0.51
34MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,691,975,000-
35นาย นเรศ งามอภิชน2,480,400,000+0.51
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,220,518,250-0.05
37บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)1,968,525,000+0.51
38ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,772,163,369+0.14
39นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,691,325,168+0.51
40นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,690,889,343+0.51
41นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,682,354,330+0.51
42นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,577,355,000+0.51
43บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,420,123,425+0.95
44น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,226,700,579+0.51
45กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,206,726,950-
46นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,082,640,000+0.51
47นาย มารุต แสงศาสตรา1,082,640,000+0.51
48NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,041,789,511-0.07
49กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25908,788,375-0.09
50บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด849,696,000+0.94
51นาย ประทีป ตั้งมติธรรม789,440,669-
52บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด701,155,500+1.33
53กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)680,452,967-
54กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)680,452,967-
55นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล655,182,000+0.51
56นาง ศศิธร รัตนรักษ์637,170,887-
57UBS AG LONDON BRANCH625,024,580+1.57
58นาย วิทวัส พรกุล623,413,039-
59กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ583,003,100-0.07
60นาย สมจิตต์ เศรษฐิน573,000,000+1.57
61RBC INVESTOR SERVICES TRUST570,464,618-
62กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว546,299,175+0.13
63น.ส. วิศรา พรกุล511,680,000-
64กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท503,095,701+0.15
65บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)444,295,320+0.95
66บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด429,356,460+0.51
67น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี422,564,916+0.51
68นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์410,880,730+0.53
69บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด408,034,937+3.42
70นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์404,800,575+0.87
71N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1391,781,372+0.51
72บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด390,318,903+0.51
73บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด386,649,658-
74น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร370,540,000+1.57
75UBS AG HONG KONG BRANCH369,179,525-
76นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ368,972,955+0.51
77น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์349,500,000-
78น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา348,480,000+0.51
79นาย นครินทร์ แสงศาสตรา330,600,000+0.53
80นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร325,655,000+1.57
81นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย316,800,000+0.51
82นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ312,514,200+1.57
83น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์291,684,690+0.51
84นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์280,600,000+0.87
85นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์275,211,090+0.51
86น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร264,726,000+1.57
87นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์244,950,000+0.87
88นาย พิมล ศรีวิกรม์243,175,000-
89นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์232,300,000+0.87
90น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์232,214,400+0.51
91นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์230,000,575+0.87
92นาย ชนะ โตวัน225,194,919-
93นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์224,250,000+0.51
94นาย ภากร วัชรสุรังค์221,760,000+0.51
95นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์221,562,050+0.98
96น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร200,550,000+1.57
97นาย พิชิต เลิศตำหรับ196,730,000+1.57
98กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ190,717,758+0.51
99น.ส. อลิดา เศรษฐิน176,388,500+1.57
100นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์173,569,320-