คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว156,211,714,080-0.26
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด50,480,988,000-0.20
3บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,989,800,000-1.45
4สำนักงานประกันสังคม20,608,486,070-0.22
5บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด15,672,006,336-0.68
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,507,080,604-0.25
7บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด13,271,998,420+6.96
8STATE STREET EUROPE LIMITED11,929,699,941-0.28
9JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED11,187,783,096-0.68
10BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,501,644,256-0.93
11บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด9,445,567,836-0.57
12บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,582,574,737-
13บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,915,467,524-0.93
14นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,299,700,000-1.45
15นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,299,700,000-1.45
16นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,299,700,000-1.45
17นาง บุศทรี หวั่งหลี6,299,700,000-1.45
18บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,884,567,200-0.26
19บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,168,341,392-
20มูลนิธิเอสซีจี5,165,405,100-0.26
21THE BANK OF NEW YORK MELLON4,520,500,743-0.28
22บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,129,381,998-0.68
23นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,744,000,000+3.42
24NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,376,728,354-0.39
25นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,149,850,000-1.45
26นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,149,850,000-1.45
27นาย ศักดิ์ นานา2,961,478,800-0.26
28มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,959,698,600-0.26
29บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,927,087,400-
30บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด2,866,940,671-
31MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,597,850,000-1.45
32SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,494,824,912-0.26
33นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,164,500,000+3.42
34นาย มารุต แสงศาสตรา2,164,500,000+3.42
35กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,057,566,500-1.27
36บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)1,832,537,084+1.14
37นาย นเรศ งามอภิชน1,691,550,000-
38นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,565,616,770-
39นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,552,149,705-
40นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,544,315,000-
41ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,502,612,905+0.02
42นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,447,931,000-
43บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,282,163,364-0.84
44นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,160,780,400+3.42
45น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,126,048,224-
46กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล975,697,950-1.45
47นาย ประทีป ตั้งมติธรรม920,677,409-
48กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25897,906,150-1.30
49บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด889,776,000+1.80
50บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)686,661,900-
51นาย สมจิตต์ เศรษฐิน671,960,000-0.93
52BBHISL NOMINEES LIMITED641,492,658+1.51
53นาย นครินทร์ แสงศาสตรา606,060,000+3.42
54กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ581,423,400-1.32
55บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด579,621,880-
56บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)557,572,200-
57นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์556,160,790+6.96
58บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด515,532,877-6.25
59น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี508,716,000+3.42
60นาย วิทวัส พรกุล505,230,000-
61น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์452,050,045+3.42
62นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์443,247,770+3.42
63น.ส. วิศรา พรกุล442,200,000-
64กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)429,298,653-0.68
65กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)429,298,653-0.68
66น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา428,220,000+3.42
67นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์427,555,900+6.96
68น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร423,720,000-0.93
69กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ416,692,200-1.34
70กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ407,962,200-1.29
71นาง ศศิธร รัตนรักษ์401,991,933-0.68
72บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)401,135,203-0.84
73บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด394,127,212-
74นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์385,520,000+6.96
75RBC INVESTOR SERVICES TRUST377,414,415-0.68
76นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย374,400,000+3.42
77NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC373,812,915-0.68
78นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร369,150,000-0.93
79กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ344,900,601-
80นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์325,787,670+3.42
81นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์324,690,790+6.96
82กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท322,692,309+0.56
83นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์319,160,000+6.96
84น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร296,604,000-0.93
85บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด290,655,023+2.88
86กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว288,103,920-0.93
87น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์275,698,800+3.42
88นาย ภากร วัชรสุรังค์262,080,000+3.42
89กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว254,441,565-0.68
90กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30251,766,720-0.93
91น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร237,540,000-0.93
92นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์232,260,000+6.96
93นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์229,414,600-4.00
94น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์220,500,000-0.68
95นาง สุมาลี อ่องจริต218,596,478-6.72
96นาย พิมล ศรีวิกรม์214,373,670-2.86
97นาย พิชิต เลิศตำหรับ214,000,000-0.93
98น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน213,627,024+3.42
99นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์205,850,000-
100นาย ชนะ โตวัน201,300,000-