คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว148,542,405,120-0.82
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด49,307,693,209-0.72
3บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,533,500,000-0.74
4บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด20,096,416,288-0.27
5STATE STREET EUROPE LIMITED18,780,588,703-0.80
6สำนักงานประกันสังคม18,333,260,560-0.83
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED16,037,152,533-0.69
8JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED14,346,238,868-0.27
9BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,894,229,088+1.80
10บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด8,735,998,960-3.85
11บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)8,211,372,852+1.80
12บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด7,328,593,656+0.74
13บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด6,608,118,300-
14นาง บุศทรี หวั่งหลี6,162,750,000-0.74
15นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,162,750,000-0.74
16นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,162,750,000-0.74
17นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,162,750,000-0.74
18บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,558,860,800-0.82
19บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด5,295,159,909-0.27
20มูลนิธิเอสซีจี4,911,806,400-0.82
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,283,825,808-0.82
22บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,267,160,083-
23THE BANK OF NEW YORK MELLON4,171,835,961-0.77
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,656,401,264-0.82
25บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,570,226,560-0.78
26BBHISL NOMINEES LIMITED3,519,713,475-0.73
27นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,081,375,000-0.74
28นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,081,375,000-0.74
29บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,070,510,422+0.55
30นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา2,945,600,000-0.55
31มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,814,390,400-0.82
32นาย ศักดิ์ นานา2,595,283,200-0.82
33MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,541,375,000-0.74
34กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,059,702,840-0.68
35นาย นเรศ งามอภิชน1,796,640,000-
36บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,420,123,425+0.95
37ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,347,072,352+0.13
38นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,319,734,285-
39นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,318,026,565-
40นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,311,373,631-
41นาย มารุต แสงศาสตรา1,237,880,000-0.55
42นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,237,880,000-0.55
43นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,229,528,000-
44กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,037,022,750-0.74
45น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์956,197,374-
46กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25832,155,685-0.75
47บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด809,616,000-
48นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล748,129,200-0.55
49นาย ประทีป ตั้งมติธรรม717,291,988+0.15
50นาย สมจิตต์ เศรษฐิน688,200,000+1.80
51กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ556,759,940-0.74
52บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด556,250,030+0.84
53กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)550,495,212-0.27
54กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)550,495,212-0.27
55NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC538,697,751-0.18
56นาย วิทวัส พรกุล516,976,667-
57นาง ศศิธร รัตนรักษ์515,479,452-0.27
58RBC INVESTOR SERVICES TRUST461,687,207-0.27
59กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว457,349,068-0.35
60กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท446,770,890-0.37
61บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)444,295,320+0.95
62น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร430,680,000+1.80
63น.ส. วิศรา พรกุล424,320,000-
64นาย นครินทร์ แสงศาสตรา401,663,920-0.56
65น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี389,394,712-0.55
66นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์383,269,416-0.56
67นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร377,400,000+1.80
68นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ374,336,400+1.80
69นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์366,080,520-3.85
70N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1359,117,122-0.55
71บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด334,677,856-
72น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา333,060,000-0.55
73น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร307,692,000+1.80
74บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด304,248,581-
75บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด300,727,512-3.57
76นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย291,200,000-0.55
77ฉัตรชัย , กมลพัฒน์ , ณัฏฐพล , จันทิมา ทีปสุวรรณ เพื่อกองมรดกของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ289,129,688-
78บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด285,065,504-0.98
79น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์282,750,000-0.27
80น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์268,114,210-0.55
81นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์253,760,000-3.85
82นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์252,971,810-0.55
83น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร233,100,000+1.80
84นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์229,910,720-3.85
85นาย พิชิต เลิศตำหรับ225,330,000+1.80
86น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์213,941,000-0.55
87นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์210,080,000-3.85
88นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์208,000,520-3.85
89น.ส. อลิดา เศรษฐิน205,017,000+1.80
90นาย ภากร วัชรสุรังค์203,840,000-0.55
91นาย ชนะ โตวัน186,747,006-
92กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ175,306,222-0.55
93นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์174,800,000-
94น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย160,028,400-0.57
95นาย พิมล ศรีวิกรม์159,750,000-0.56
96น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน158,508,000-0.57
97นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์152,880,000-3.85
98นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน152,292,000-0.57
99นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์147,592,000-
100นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์146,621,945+0.74