คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว152,982,531,360+1.06
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด50,797,006,826+1.09
3บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด25,552,800,000+1.79
4บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด22,815,029,632-0.93
5STATE STREET EUROPE LIMITED19,472,014,110+1.04
6สำนักงานประกันสังคม18,911,378,220+1.07
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED16,555,818,494+1.03
8JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,286,976,752-0.93
9บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,851,998,470+3.27
10BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,550,717,360+2.79
11บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด8,794,312,387-1.23
12บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,952,455,690+2.79
13นาง บุศทรี หวั่งหลี7,669,200,000+1.79
14นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,669,200,000+1.79
15นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,669,200,000+1.79
16นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,669,200,000+1.79
17บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,011,481,276-0.93
18บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,725,022,400+1.06
19บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด5,685,460,588+0.76
20มูลนิธิเอสซีจี5,058,626,700+1.06
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,411,874,949+1.06
22THE BANK OF NEW YORK MELLON4,332,976,786+0.88
23นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,834,600,000+1.79
24นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,834,600,000+1.79
25SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,765,695,867+1.06
26บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,677,618,230+0.76
27BBHISL NOMINEES LIMITED3,643,791,484+0.72
28บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,596,398,948-2.36
29บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,402,872,190-
30MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,162,600,000+1.79
31นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,095,800,000-
32มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,898,516,200+1.06
33นาย ศักดิ์ นานา2,672,859,600+1.06
34กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,487,614,560+1.33
35นาย นเรศ งามอภิชน1,666,320,000+0.76
36บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,474,223,365-
37บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)1,322,445,000+0.76
38นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,316,340,000-
39นาย มารุต แสงศาสตรา1,316,340,000-
40กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,290,517,200+1.79
41ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,267,151,451-0.21
42นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,136,223,574+0.76
43นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,135,930,789+0.76
44นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,130,197,011+0.76
45นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,059,659,000+0.76
46กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,006,317,640+1.62
47บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด825,648,000-2.91
48น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์824,091,158+0.76
49นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล785,124,600-
50กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ676,706,810+1.65
51นาย สมจิตต์ เศรษฐิน666,500,000+2.79
52กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)624,965,386-0.93
53กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)624,965,386-0.93
54NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC613,600,340-1.09
55นาง ศศิธร รัตนรักษ์585,212,746-0.93
56บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด579,621,880+1.61
57นาย ประทีป ตั้งมติธรรม574,765,377-0.46
58นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์538,560,765+3.27
59RBC INVESTOR SERVICES TRUST524,143,566-0.93
60กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว508,201,610-0.69
61นาย วิทวัส พรกุล501,771,471-
62กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท493,620,907-0.62
63บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)461,220,856-
64นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์417,962,622-
65น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร417,100,000+2.79
66น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี414,343,266-
67นาย นครินทร์ แสงศาสตรา414,261,465-
68น.ส. วิศรา พรกุล411,840,000-
69N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1375,469,672-
70นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์373,320,000+3.27
71นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร365,500,000+2.79
72นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ362,533,000+2.79
73น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา349,530,000-
74นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์338,234,040+3.27
75บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด332,948,317+3.23
76น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์321,000,000-0.93
77นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์309,060,000+3.27
78นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์306,000,765+3.27
79นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย305,600,000-
80บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด301,834,063-
81น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร297,990,000+2.79
82บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด288,439,468+0.76
83น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์281,372,605-
84นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์265,481,405-
85บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด262,214,237+0.76
86นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ247,874,139+0.76
87น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร225,750,000+2.79
88นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์224,910,000+3.27
89น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์224,520,500-
90นาย พิชิต เลิศตำหรับ218,225,000+2.79
91นาย ภากร วัชรสุรังค์213,920,000-
92น.ส. อลิดา เศรษฐิน198,552,500+2.79
93นาย พิมล ศรีวิกรม์188,150,000-
94กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ183,975,211-
95นาย ชนะ โตวัน181,254,447-
96น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย179,601,200-
97นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์175,946,334-1.23
98น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน174,143,000-
99นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน160,177,800-
100นาง สมรวล วิทูรปกรณ์153,000,000+3.27