คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,791,626,682-1.02
2บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,133,456,496-0.60
3บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,464,484,462-1.35
4บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,162,922,051-0.60
5UBS AG SINGAPORE BRANCH2,709,705,227-1.32
6บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด2,266,680,000+0.64
7บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,437,005,140-0.60
8นาง ถนอมศรี สุดโต1,432,508,132-2.61
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,323,833,501-1.29
10นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,133,957,370-2.78
11นาย เปรมชัย กรรณสูต1,055,398,892-2.38
12นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต939,498,021-1.35
13บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด918,179,484-0.63
14MR. YOUNG JUN LEE796,752,000-0.57
15MR. SEUNGWOO LEE796,400,000-0.57
16นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย774,681,239-2.61
17บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด709,560,000-1.23
18บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด679,362,047-1.35
19ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)650,465,000-0.60
20บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)645,193,917-1.53
21นาง นิจพร จรณะจิตต์619,298,655-2.31
22บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)601,200,000-0.60
23น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล600,516,036+2.78
24นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม560,600,000+1.00
25THE BANK OF NEW YORK MELLON532,817,849-1.35
26นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ527,252,792-1.82
27UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account517,506,280-0.60
28นาย วิโรจน์ เจริญตรา503,253,731-0.56
29นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี500,000,095-
30บริษัท เอสวีพีเค จำกัด494,100,000-0.93
31MR. KYUYOUNG LEE475,334,112-0.57
32น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล462,013,904-1.82
33นาง นิตยา สงวนพานิช461,520,300-2.61
34บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)458,084,680-0.92
35นาย ชวลิต ถนอมถิ่น451,308,816-
36นาย อภิชาติ การุณกรสกุล445,508,414-1.23
37นาง ณิศนาถ อนันตชัย438,557,182-1.35
38นาย ชินชัย ลีนะบรรจง423,738,478-4.15
39นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส417,600,000+2.78
40บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)402,276,920-1.61
41นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล376,765,702-1.35
42นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์376,765,702-1.35
43นาย จิรโมท พหูสูตร373,738,163-1.06
44น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล356,488,651-1.35
45น.ส. ณิชยา พหูสูตร332,700,026-1.06
46บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด325,535,678-
47SOJITZ CORPORATION316,400,000-0.88
48บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด305,289,600-1.53
49กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล290,230,970-0.60
50นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์270,691,617-2.11
51นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล265,550,000-0.88
52บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)265,091,540-4.17
53นาย ยรรยง นิติสาโรจน์264,547,958-1.53
54นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล259,200,000-2.78
55นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์254,407,980-1.53
56นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ253,244,094-2.11
57บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)241,071,467-1.60
58น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา236,800,000-1.35
59MR. HIRONOBU IRIYA228,916,157-0.88
60น.ส. ชนาพร เบรย์228,060,000-
61บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)227,419,224-4.17
62นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล223,074,519-1.53
63น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา222,000,000-1.35
64บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด218,287,185-0.88
65นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล216,000,000-2.78
66นาย สุขุม พหูสูตร203,678,874-1.06
67นาย พลพัฒ กรรณสูต198,682,714-1.33
68น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ197,258,206-1.53
69นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร194,400,000-1.23
70นาย ธวัช เสริมคชสีห์191,449,631-2.61
71บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด178,308,000-0.93
72นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด177,774,960-1.82
73น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ174,303,360-1.82
74นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ171,712,800+2.78
75นาย สมชาย ประภากมล162,008,822-1.53
76นาย วายุ ทองพูน160,600,000+1.00
77นาย ประเสริฐ ภัทรมัย159,355,384+0.92
78นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง158,114,424-4.17
79นาย ธนวุฒิ ศิรินาวิน156,316,608-
80CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH154,372,860+2.78
81น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง152,295,958-4.17
82ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล151,200,000-0.93
83VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.149,108,202-0.63
84นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์148,019,200-1.53
85นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์140,563,930-0.56
86นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์137,967,080-1.35
87นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์137,748,800-1.53
88นาย เสวก ศรีสุชาต135,300,869+3.90
89นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา133,747,600-1.35
90นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ130,888,548-1.06
91นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์129,760,667-1.53
92นาง ดาราณี อัตตะนันทน์129,067,657-1.23
93นาย ประทีป ตั้งมติธรรม128,091,096-1.53
94นาย ธีรยุทธ ชูศิลป์119,397,600-
95นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์118,377,480+0.64
96UBS AG LONDON BRANCH116,873,416+2.54
97นาย อนนต์ แสงอารยะกุล116,606,364-2.78
98CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG113,467,191-1.53
99นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์113,082,953-2.11
100EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT112,432,635-1.74