คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,595,310,408-0.30
2บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด5,082,764,611-0.93
3บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,909,249,360-
4บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,667,885,742-0.93
5นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,190,658,362+2.25
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,940,741,169-0.41
7นาง ถนอมศรี สุดโต1,868,488,868-
8บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,841,431,737-0.93
9UBS AG SINGAPORE BRANCH1,567,669,256+0.49
10นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,364,948,686-0.96
11นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,060,109,253-
12นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,030,141,290-
13นาย เปรมชัย กรรณสูต992,577,529-1.27
14บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด937,185,000-0.78
15UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account898,954,080-0.93
16ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)833,530,000-0.93
17MR. YOUNG JUN LEE778,644,000+0.58
18MR. SEUNGWOO LEE778,300,000+0.58
19บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด766,577,445-
20บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด679,917,720-0.85
21น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล620,786,434+7.44
22นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ579,978,071+7.44
23นาง นิจพร จรณะจิตต์574,947,029-1.26
24นาง นิตยา สงวนพานิช574,678,500-
25บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)556,627,640-0.56
26N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1527,449,140-
27กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล519,208,940-0.93
28นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี512,000,097+0.78
29บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)497,660,972-0.53
30นาย วิโรจน์ เจริญตรา497,599,194+2.27
31นาง ณิศนาถ อนันตชัย494,858,441-
32บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด471,174,000+4.96
33น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล467,068,028-
34MR. KYUYOUNG LEE464,531,064+0.58
35กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล458,542,666-0.65
36กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล453,680,000-0.93
37กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล435,754,023-0.66
38นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์425,134,271-
39นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล425,134,271-
40นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์410,484,702+4.96
41นาย ยรรยง นิติสาโรจน์408,294,680+4.96
42น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล402,254,086-
43นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์392,644,970+4.96
44นาย จิรโมท พหูสูตร385,572,064+1.02
45บริษัท เอสวีพีเค จำกัด384,300,000-0.60
46นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์366,733,687-0.78
47น.ส. ณิชยา พหูสูตร346,782,567+1.02
48นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ346,189,715-0.78
49นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล344,285,928+4.96
50นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์329,201,015-0.93
51นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล312,000,000-0.96
52น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ304,681,902+4.96
53นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง292,698,583+4.96
54นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์291,714,036-0.93
55กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30288,288,760-
56กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล280,205,180-0.93
57STATE STREET EUROPE LIMITED273,012,132-0.26
58นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล260,000,000-0.96
59บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)238,836,092+7.44
60นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์220,455,950+4.96
61SOJITZ CORPORATION218,400,000-1.03
62นาย สุขุม พหูสูตร212,300,202+1.02
63STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY210,502,782-
64บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด209,272,936-8.33
65นาย ชินชัย ลีนะบรรจง208,332,884+8.25
66นาย สมชาย ประภากมล202,332,455+4.96
67นาง ปราณี ทองกิตติกุล197,186,919-0.93
68นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล195,390,000-1.03
69หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์186,264,444-0.93
70CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG175,121,558+4.96
71นาย ประทีป ตั้งมติธรรม160,510,735+4.96
72กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ157,083,540-
73นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์153,878,701-0.78
74นาย ธวัช เสริมคชสีห์152,782,410-
75นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์150,919,493-0.78
76บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด150,676,110-1.03
77นาย เสวก ศรีสุชาต150,285,343-1.11
78นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ147,281,140+1.02
79นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์139,406,960+2.27
80บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด138,684,000-0.60
81บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)133,410,406+8.33
82MR. HIRONOBU IRIYA133,228,423-1.03
83นาย สมภพ สุวิวัฒน์ธนชัย129,772,170-
84EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT129,109,716-0.05
85น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์120,827,696+7.44
86นาย พลพัฒ กรรณสูต120,018,731-
87ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล117,600,000-0.60
88นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ116,954,244+7.44
89บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)116,109,290-0.87
90CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH115,587,780-
91นาง ละออง ทองสุข112,484,220+4.96
92นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย112,000,000-
93นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์110,829,679-0.78
94VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.110,415,568-0.85
95น.ส. นภัสสร เจริญตรา108,768,000+2.27
96ด.ช. วีริศ เจริญตรา108,768,000+2.27
97บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)108,486,672+8.33
98นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์105,805,500+0.35
99ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี98,161,220+4.96
100นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์95,496,120-0.78