คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)5,080,317,531+0.20
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,975,218,750+0.80
3WACOAL CORPORATION1,895,568,750-
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,767,273,129+0.50
5นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,725,355,556-0.30
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,663,540,496-0.27
7บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,418,756,560-
8บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,347,137,184-
9บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,168,236,130-
10ASSEAU COMPANY LIMITED1,108,234,050+0.76
11ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)806,498,270-
12บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)782,767,897+1.74
13บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด777,993,975-
14WHOLTON COMPANY LIMITED731,468,100+0.76
15ONEIDA SERVICES LIMITED712,800,000+0.76
16STATE STREET EUROPE LIMITED703,496,875+0.80
17บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)660,685,683+0.01
18นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล649,182,500-
19บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)562,280,426-0.19
20บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด538,605,717+0.88
21นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา534,758,139+0.74
22DBS BANK LTD525,137,175-
23MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI513,178,550-
24GRASIM INDUSTRIES LIMITED461,622,810+0.76
25บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด453,496,655-0.17
26นาง วรรณี ทองลักษณ์437,531,250+0.80
27บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด429,362,850-0.62
28บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด414,852,240+0.76
29บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด408,720,638-0.62
30นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ400,546,875+0.80
31บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)392,598,702-
32นาย อัชดา ธนาลงกรณ์328,156,250+0.80
33น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์328,156,250+0.80
34บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด321,370,500+0.76
35นาย สำเริง มนูญผล315,676,910+3.50
36บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)307,983,250-
37บริษัท รามศรทวีการ จำกัด301,192,000+4.50
38THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED295,915,625+0.80
39บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด281,756,921-
40นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา273,424,076-0.11
41นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์267,684,375+0.80
42บริษัท วัตสดรมัย จำกัด264,375,055+0.46
43บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด263,046,500-
44SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED243,580,040+0.83
45นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร240,902,690-0.62
46กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว232,087,500+0.80
47นาย กำจร ชื่นชูจิตต์230,557,340-0.50
48EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD202,697,225-0.31
49นาย สุรชัย เจียมสมาน199,278,125+0.80
50JPMORGAN THAILAND FUND199,125,000+0.80
51กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล180,831,250+0.80
52บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด176,656,495-0.83
53น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์174,807,690+0.91
54บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด171,603,942+0.01
55นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร169,403,125+0.80
56นาย สุเมธ ดารกานนท์166,920,186-
57น.ส. ศนิตา คาจิจิ161,745,705+0.76
58นาง ศิลิกา มัสกาตี161,745,705+0.76
59นาย จิรวุฒิ คุวานันท์160,152,664-
60นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช156,678,125+0.80
61น.ส. วนิตา ทักราล156,117,720+0.76
62นาย ชุตินธร ดารกานนท์154,069,675-
63บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด146,972,150-
64N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1144,825,000+0.80
65บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด142,582,275-
66บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด132,490,180-
67นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ129,750,000-
68บริษัท ดารกานนท์ จำกัด129,750,000-
69บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด122,799,725-
70นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย122,129,350-
71บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด120,351,775-
72นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล120,144,420+0.76
73บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด114,667,823-0.62
74บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด108,341,250-
75บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด108,082,590+0.76
76WACOAL CORP.107,761,325-0.62
77นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี107,748,725-
78นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์107,484,375+0.80
79บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด104,665,000-
80นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร104,471,875+0.80
81บริษัท โชควัฒนา จำกัด103,533,778-0.58
82นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา99,799,068+1.93
83นาย ใจมั่น ทักราล97,235,160+0.76
84นาง รัศมี ทักราล97,218,660+0.76
85นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล97,185,660+0.76
86บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)90,845,395+0.07
87HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD89,743,500+0.76
88บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด88,977,908+0.12
89กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2587,975,000+0.80
90บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด84,377,530-
91น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง84,364,488-
92บริษัท เทวรายา จำกัด82,778,190+0.76
93THAI TEXTILE INTERNATIONAL CO,LTD.81,121,740-0.50
94บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)79,735,500-
95กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล75,890,898+1.08
96น.ส. อุษณา มหากิจศิริ75,670,200-
97นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา75,583,700-
98นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา71,935,203-0.62
99นาย ประทีป ตั้งมติธรรม70,624,639+2.47
100บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)69,957,720-0.62