คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,078,961,511-0.51
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,287,602,800-2.94
3WACOAL CORPORATION1,703,995,313-1.78
4บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,448,463,400-2.26
5บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,414,125,371-0.39
6นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,368,755,958-1.33
7Toray Industries, Inc.1,307,617,912-1.00
8บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,221,720,700-3.58
9บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,140,754,980-3.93
10ASSEAU COMPANY LIMITED1,108,234,050-6.06
11บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด979,157,450-4.14
12WHOLTON COMPANY LIMITED731,468,100-6.06
13บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)727,123,584-3.37
14ONEIDA SERVICES LIMITED712,800,000-6.06
15TORAY INDUSTRIES, INC.707,860,092-1.00
16ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)700,444,300-3.14
17บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด652,075,875-4.14
18นาย จิรวุฒิ คุวานันท์602,718,196-4.41
19บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)498,972,400-0.37
20CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.478,593,060-6.06
21บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)474,946,838-1.26
22GRASIM INDUSTRIES LIMITED461,622,810-6.06
23DBS BANK LTD440,143,875-4.14
24MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI430,120,750-4.14
25บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด414,852,240-6.06
26นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล398,750,000-4.14
27บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)346,783,438-
28บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด341,143,127+0.19
29บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด333,356,250-
30บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด321,370,500-6.06
31บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด317,329,688-
32นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา313,333,636+0.01
33บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด302,612,906+9.30
34STATE STREET EUROPE LIMITED265,057,200-2.94
35บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)258,136,250-4.14
36บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด237,063,699-3.03
37บริษัท รามศรทวีการ จำกัด235,586,520+2.56
38นาย กำจร ชื่นชูจิตต์217,140,043+1.60
39นาย อัชดา ธนาลงกรณ์214,220,400-2.94
40น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์214,220,400-2.94
41กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว203,957,160-2.94
42กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล187,325,040-2.94
43บริษัท ทีเจดี จำกัด187,000,000-4.41
44นาย สำเริง มนูญผล172,106,680+1.29
45บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด170,000,000-4.41
46น.ส. ศนิตา คาจิจิ161,745,705-6.06
47นาง ศิลิกา มัสกาตี161,745,705-6.06
48นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ159,197,520-2.94
49น.ส. วนิตา ทักราล156,117,720-6.06
50นาย ประทีป ตั้งมติธรรม129,203,278-3.33
51บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด124,170,215-1.78
52นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล120,144,420-6.06
53นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร111,055,560-2.94
54บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด108,082,590-6.06
55นาย ใจมั่น ทักราล97,235,160-6.06
56นาง รัศมี ทักราล97,218,660-6.06
57นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล97,185,660-6.06
58นาย สมชาย ปัดภัย96,716,640-3.33
59N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 192,079,480-2.94
60BBHISL NOMINEES LIMITED88,182,600-6.06
61นาย วชิระ ทยานาราพร85,800,000-6.06
62บริษัท เทวรายา จำกัด82,778,190-6.06
63บริษัท นำทรัพย์ โฮลดิ้ง จำกัด81,542,285+1.60
64บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด77,199,491+1.60
65บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)71,677,125-1.78
66นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์71,392,258-3.33
67กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ68,300,604-1.00
68นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์68,000,000-4.41
69บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด67,682,010-6.06
70TOYOTA TSUSHO CORPORATION67,412,837-1.00
71นาง พนิดา เตียสุวรรณ์65,876,278-3.33
72นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล65,435,370-6.06
73บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)64,718,965-0.45
74น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์57,474,240-3.33
75บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด56,265,502-2.02
76บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด55,700,143-10.75
77นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ55,351,380-1.00
78นาย เพทาย มณีไพโรจน์54,234,420-
79บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด54,166,975-3.33
80นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน51,715,587+9.30
81นาย บุญชู พงษ์เฉลิม51,321,807-5.09
82MR. CHEN, YU-YU51,194,682+9.30
83นาย ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล50,213,920-4.41
84นาย มรกต มณีไพโรจน์50,067,720-
85นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล48,617,580-6.06
86นาย โกบินซิงห์ ทักราล48,617,580-6.06
87บริษัท วัตสดรมัย จำกัด43,680,000+2.56
88นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์43,648,044+1.60
89บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก41,265,461-4.41
90ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ41,258,165-1.00
91น.ส. สุภัททา บุญนำทรัพย์39,457,000+1.60
92นาย ประวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา38,879,028-1.00
93บริษัท เกรท ชานซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด37,400,000+1.60
94N.C.B.TRUST LIMITED-UBS PAINE WEBBER INC.37,400,000+1.60
95นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์36,368,270-3.33
96บริษัท อาร์.พี.ที.รีซอร์สเซส จำกัด35,868,470+1.60
97น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์35,452,248+2.56
98นาย เผด็จ อาไซ35,332,433-1.00
99BANK OF SINGAPORE LIMITED35,025,535-3.33
100นาย พิทักษ์ นพประพันธ์34,475,570-1.00