คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,159,262,377-
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,335,949,900-
3WACOAL CORPORATION1,835,071,875-
4Toray Industries, Inc.1,411,706,900-
5บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,409,364,679-
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,305,015,131-
7นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,300,888,594-
8บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,131,232,000-
9บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,054,999,200-
10บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด904,876,540-
11TORAY INDUSTRIES, INC.764,207,164-
12บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)743,158,716-
13ASSEAU COMPANY LIMITED732,106,130-
14ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)705,747,017-
15บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด602,608,050-
16บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)506,013,285-
17WHOLTON COMPANY LIMITED483,212,260-
18ONEIDA SERVICES LIMITED470,880,000-
19นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล466,802,400-
20บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)444,837,750-
21นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา443,780,652-
22บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)426,942,729-
23DBS BANK LTD406,753,650-
24MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI397,490,900-
25STATE STREET EUROPE LIMITED395,969,762-
26บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด327,336,711-
27CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.316,161,476-
28บริษัท รามศรทวีการ จำกัด311,982,120-
29นาย สำเริง มนูญผล310,347,513-
30GRASIM INDUSTRIES LIMITED304,950,826-
31บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด296,020,350-
32บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด281,788,763-
33บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด274,053,904-
34บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)238,553,500-
35บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด226,012,956-
36บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด221,742,524-
37น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์217,370,700-
38นาย อัชดา ธนาลงกรณ์217,370,700-
39นาย กำจร ชื่นชูจิตต์214,347,790-
40บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด212,299,300-
41กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว206,956,530-
42บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด203,747,000-
43บริษัท วัตสดรมัย จำกัด201,622,305-
44นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา199,474,191-
45บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด184,734,623-
46กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล173,952,450-
47นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร166,088,190-
48นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ161,538,660-
49นาย จิรวุฒิ คุวานันท์155,655,682-
50นาย สุเมธ ดารกานนท์152,259,569-
51น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์151,987,686-
52EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD140,626,100-
53บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด136,643,150-
54BANK OF SINGAPORE LIMITED133,865,810-
55บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด128,261,770-
56บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด125,894,209-
57นาย ชุตินธร ดารกานนท์120,535,450-
58บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด113,839,700-
59นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร112,212,630-
60บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด110,439,450-
61นาง ศิลิกา มัสกาตี106,850,193-
62น.ส. ศนิตา คาจิจิ106,850,193-
63BBHISL NOMINEES LIMITED103,152,260-
64น.ส. วนิตา ทักราล103,132,312-
65บริษัท ดารกานนท์ จำกัด100,500,000-
66นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ100,500,000-
67บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด96,741,300-
68บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)91,910,145-
69N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 186,486,670-
70บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด83,917,500-
71บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด81,070,000-
72นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์80,730,000-
73นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล79,368,132-
74บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด79,056,698-
75บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)77,190,750-
76บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด76,373,828-
77WACOAL CORP.74,295,075-
78กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ73,737,468-
79TOYOTA TSUSHO CORPORATION72,779,033-
80CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY71,711,010-
81บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด71,400,014-
82บริษัท โชควัฒนา จำกัด70,763,812-
83บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด69,686,700-
84นาย ประทีป ตั้งมติธรรม68,669,697-
85กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2567,738,680-
86บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด65,815,307-
87น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง65,345,904-
88นาย ใจมั่น ทักราล64,234,136-
89นาง รัศมี ทักราล64,223,236-
90นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล64,201,436-
91นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย63,204,450-
92กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ62,317,350-
93นาย เพทาย มณีไพโรจน์62,210,070-
94นาง จันทิมา ทีปสุวรรณ59,757,460-
95น.ส. อุษณา มหากิจศิริ58,611,600-
96นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา58,544,600-
97นาย มรกต มณีไพโรจน์57,430,620-
98นาย วชิระ ทยานาราพร56,680,000-
99บริษัท เทวรายา จำกัด54,683,774-
100กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล54,363,670-