คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,297,021,704-
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,223,140,000-
3WACOAL CORPORATION1,824,989,063-
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,419,706,916-
5Toray Industries, Inc.1,372,673,529-
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,366,721,011-
7นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,347,129,444-
8บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,133,284,040-
9บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,055,732,856-
10ASSEAU COMPANY LIMITED1,041,068,350-
11บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด904,876,540-
12TORAY INDUSTRIES, INC.743,077,012-
13บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)716,344,276-
14ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)704,516,670-
15WHOLTON COMPANY LIMITED687,136,700-
16ONEIDA SERVICES LIMITED669,600,000-
17บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด602,608,050-
18บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)539,606,563-
19บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)492,015,698-
20นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล466,802,400-
21บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)450,819,349-
22CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.449,587,420-
23นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา449,288,200-
24GRASIM INDUSTRIES LIMITED433,645,670-
25DBS BANK LTD406,753,650-
26MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI397,490,900-
27บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด389,709,680-
28STATE STREET EUROPE LIMITED382,579,480-
29บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด343,002,450-
30บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด317,355,150-
31บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด302,097,863-
32บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด301,893,500-
33นาย จิรวุฒิ คุวานันท์266,713,674-
34บริษัท รามศรทวีการ จำกัด262,245,840-
35บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด251,867,117-
36บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)238,553,500-
37บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด225,136,004-
38นาย กำจร ชื่นชูจิตต์220,140,973-
39นาย สำเริง มนูญผล210,591,000-
40น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์210,020,000-
41นาย อัชดา ธนาลงกรณ์210,020,000-
42นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา209,039,617-
43บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด207,606,528-
44บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด203,747,000-
45บริษัท วัตสดรมัย จำกัด202,736,345-
46กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว199,958,000-
47นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร178,058,510-
48กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล168,070,000-
49นาย สุเมธ ดารกานนท์163,237,649-
50นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ156,076,000-
51น.ส. ศนิตา คาจิจิ151,942,935-
52นาง ศิลิกา มัสกาตี151,942,935-
53น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์147,804,167-
54น.ส. วนิตา ทักราล146,656,040-
55EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD145,372,100-
56บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด136,643,150-
57BANK OF SINGAPORE LIMITED133,210,140-
58บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด131,229,549-
59บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด127,557,035-
60BBHISL NOMINEES LIMITED126,218,200-
61นาย ชุตินธร ดารกานนท์120,611,550-
62บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด113,839,700-
63นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล112,862,940-
64บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด110,439,450-
65นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร108,418,000-
66บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด101,532,130-
67บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)101,149,706-
68บริษัท ดารกานนท์ จำกัด100,500,000-
69นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ100,500,000-
70บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด96,741,300-
71นาย ใจมั่น ทักราล91,342,120-
72นาง รัศมี ทักราล91,326,620-
73นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล91,295,620-
74บริษัท ทีเจดี จำกัด85,250,000-
75บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด84,754,478-
76บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด83,917,500-
77N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 183,562,000-
78บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด81,070,000-
79นาย วชิระ ทยานาราพร80,600,000-
80WACOAL CORP.79,649,675-
81บริษัท ไทยเท็กซ์ไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด78,437,985-
82นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์78,000,000-
83บริษัท เทวรายา จำกัด77,761,330-
84บริษัท โชควัฒนา จำกัด76,956,228-
85บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)76,766,625-
86กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ71,698,644-
87TOYOTA TSUSHO CORPORATION70,766,710-
88บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด69,686,700-
89CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY69,286,000-
90บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด67,459,261-
91นาย ประทีป ตั้งมติธรรม66,301,777-
92กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2565,448,000-
93น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง65,345,904-
94บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด63,580,070-
95นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย63,204,450-
96นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล61,469,590-
97กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ60,210,000-
98บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด59,189,440-
99น.ส. อุษณา มหากิจศิริ58,611,600-
100นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา58,544,600-