คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)65,978,394,300-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9,029,705,600-
3บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด7,067,369,400-
4นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล6,343,537,200-
5บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,857,297,900-
6บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,151,469,239-
7MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,752,812,360-
8นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,448,237,440-
9นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,190,908,600-
10AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.2,312,758,253-
11นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,152,114,900-
12นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์1,824,177,380-
13นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,702,152,400-
14น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์1,698,409,468-
15WACOAL CORPORATION1,673,746,875-
16บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,439,803,568-
17บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,415,771,153-
18นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,350,529,407-
19Toray Industries, Inc.1,294,606,788-
20STATE STREET EUROPE LIMITED1,253,553,970-
21บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,177,959,700-
22ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,146,774,740-
23บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,095,979,980-
24ASSEAU COMPANY LIMITED1,041,068,350-
25บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด938,640,590-
26บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด858,375,000-
27ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)838,907,135-
28บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)820,419,497-
29บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด819,290,032-
30นาย วิชัย วชิรพงศ์801,332,350-
31บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด741,124,032-
32นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์725,855,500-
33นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์707,662,500-
34TORAY INDUSTRIES, INC.700,816,708-
35SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC694,625,659-
36SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED688,852,080-
37WHOLTON COMPANY LIMITED687,136,700-
38บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด674,424,106-
39ONEIDA SERVICES LIMITED669,600,000-
40SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED662,915,071-
41GUTS & GOOD PTE., LTD.637,182,784-
42นาย สมภพ ติงธนาธิกุล637,000,000-
43บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด625,093,425-
44นาย จิรวุฒิ คุวานันท์576,127,687-
45AURORA ASIA HOLDINGS PTE. LTD.569,164,483-
46บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)497,136,490-
47บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)468,974,788-
48CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.449,587,420-
49นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล445,797,557-
50GRASIM INDUSTRIES LIMITED433,645,670-
51นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์427,680,000-
52DBS BANK LTD421,931,025-
53MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI412,322,650-
54THK INVESTMENT COMPANY LIMITED392,400,000-
55บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด389,709,680-
56นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่384,455,673-
57นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล382,250,000-
58บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด364,808,197-
59นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา361,497,714-
60นาง อรุณี วิริยะจิตรา357,752,079-
61นาง สุนทรี จรรโลงบุตร357,235,250-
62นาย ธีร ชุติวราภรณ์347,256,000-
63บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)346,783,438-
64บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด333,356,250-
65น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี332,500,000-
66นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา332,426,880-
67บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด330,762,944-
68นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม327,746,000-
69นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา326,862,916-
70นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย318,474,000-
71บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด317,329,688-
72นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร310,200,000-
73นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์306,308,255-
74Deutsche Bank AG Singapore (DCS)a/c NTAsian Discovery Master Fund305,900,000-
75น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์304,914,420-
76นาย ชาลี สุขสวัสดิ์302,965,155-
77น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์302,112,311-
78บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด301,893,500-
79RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED301,440,000-
80นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย297,066,390-
81บริษัท กันยง จำกัด291,481,432-
82นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์286,125,000-
83นาย อมร ดารารัตนโรจน์286,125,000-
84นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์286,125,000-
85กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว285,538,830-
86น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์284,843,520-
87นาย สำเริง มนูญผล266,284,268-
88นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล262,080,000-
89นาย ดนุพล ชิลลี่259,698,400-
90กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล254,451,990-
91บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)247,454,750-
92บริษัท รามศรทวีการ จำกัด241,627,200-
93นาย วีระ อรุณวัฒนาพร236,689,064-
94นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ235,680,000-
95นาย วันชัย คุณานันทกุล232,414,949-
96นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล231,593,113-
97นาย สุรพล คุณานันทกุล223,474,275-
98นาย กำจร ชื่นชูจิตต์220,623,573-
99นาย ธีรพงศ์ จันศิริ212,180,000-
100น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์207,919,800-