คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)27,370,158,075-
2บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,392,189,015-
3MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,259,021,260-
4นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,223,140,000-
5นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,214,763,030-
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,004,597,068-
7บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด2,931,793,350-
8นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,631,522,300-
9THE BANK OF NEW YORK MELLON2,121,716,100-
10บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด2,014,977,975-
11WACOAL CORPORATION1,824,989,063-
12นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร1,779,344,790-
13ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,537,389,775-
14บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,451,073,716-
15นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,407,549,100-
16บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,374,321,011-
17Toray Industries, Inc.1,372,673,529-
18นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,347,129,444-
19บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,133,284,040-
20ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,087,662,640-
21บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,055,732,856-
22ASSEAU COMPANY LIMITED1,041,068,350-
23บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด1,031,625,000-
24บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด904,876,540-
25บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)834,744,076-
26STATE STREET EUROPE LIMITED822,457,580-
27TORAY INDUSTRIES, INC.743,077,012-
28ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)721,137,127-
29บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด711,488,712-
30WHOLTON COMPANY LIMITED687,136,700-
31ONEIDA SERVICES LIMITED669,600,000-
32บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด643,607,712-
33บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด602,608,050-
34บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด564,902,243-
35นาย วิชัย วชิรพงศ์561,002,750-
36THK INVESTMENT COMPANY LIMITED540,375,000-
37บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)539,606,563-
38นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา520,064,810-
39นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล505,647,830-
40บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)493,489,919-
41น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี488,677,500-
42นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์485,616,600-
43นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์473,445,000-
44นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา463,865,810-
45บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)450,819,349-
46CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.449,587,420-
47GRASIM INDUSTRIES LIMITED433,645,670-
48SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED432,314,064-
49DBS BANK LTD406,753,650-
50นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์398,722,500-
51MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI397,490,900-
52บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด389,709,680-
53บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด370,030,569-
54นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่366,475,500-
55น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์366,375,560-
56นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล362,754,650-
57นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์343,875,000-
58นาย อมร ดารารัตนโรจน์343,875,000-
59นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์343,875,000-
60นาง อรุณี วิริยะจิตรา339,311,250-
61บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด317,355,150-
62กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว305,215,190-
63นาย สำเริง มนูญผล303,702,400-
64บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด302,097,863-
65บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด301,893,500-
66MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC292,565,898-
67RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED281,030,000-
68นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย268,342,988-
69นาย จิรวุฒิ คุวานันท์266,713,674-
70นาย พชร พรรธนประเทศ264,643,425-
71นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย263,353,500-
72บริษัท รามศรทวีการ จำกัด262,245,840-
73กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล255,367,090-
74บริษัท กันยง จำกัด253,128,612-
75BANK OF SINGAPORE LIMITED247,516,640-
76น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์246,289,680-
77นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม245,660,000-
78นาย วีระ อรุณวัฒนาพร245,348,420-
79บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)238,553,500-
80นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา237,482,617-
81นาง วรดี สินเจริญกุล236,692,500-
82MR. Paul Sumade Lee236,692,500-
83บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด225,136,004-
84นาย กำจร ชื่นชูจิตต์220,140,973-
85นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ219,722,500-
86บริษัท วัตสดรมัย จำกัด218,982,045-
87นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา218,801,248-
88นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล217,570,000-
89น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์216,246,713-
90นาย อัชดา ธนาลงกรณ์210,020,000-
91น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์210,020,000-
92บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด207,606,528-
93นาย ธีร ชุติวราภรณ์204,558,000-
94นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์204,319,463-
95บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด203,747,000-
96นาง สุนทรี จรรโลงบุตร193,219,840-
97นาย ปอ อนาวิล191,392,114-
98นาย ชาลี สุขสวัสดิ์188,976,713-
99นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ188,846,548-
100N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1188,058,450-