คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,732,973,303-0.38
2นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,430,277,870+0.52
3นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,156,077,900+0.51
4MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,863,988,380+0.94
5WACOAL CORPORATION1,925,817,188-
6บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,600,412,239-0.51
7บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,505,304,728-0.41
8นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,503,427,028+0.36
9บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,196,070,200+3.05
10นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,184,378,195-0.70
11บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,131,584,280+3.30
12ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,122,149,500+0.53
13Toray Industries, Inc.1,105,945,498+1.18
14นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,073,665,360+4.88
15บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด979,157,450+3.45
16ASSEAU COMPANY LIMITED906,736,950+3.70
17บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)851,584,635+0.06
18นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร758,651,330+4.23
19ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)756,192,814+2.09
20บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด716,625,000+0.55
21บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)701,800,000+0.94
22บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด656,904,493+1.14
23บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด652,075,875+3.45
24บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด625,247,656+0.94
25TORAY INDUSTRIES, INC.598,687,640+1.18
26WHOLTON COMPANY LIMITED598,473,900+3.70
27บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)594,563,148-1.79
28ONEIDA SERVICES LIMITED583,200,000+3.70
29บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด565,594,656+0.94
30นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา544,080,690+0.52
31นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล532,106,230+3.30
32นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา501,068,426-1.03
33บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)497,262,668-0.64
34นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์477,908,400+0.54
35นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์465,930,000+0.54
36นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย460,914,456+2.22
37STATE STREET EUROPE LIMITED456,577,050+0.51
38SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED441,815,472-
39DBS BANK LTD440,143,875+3.45
40MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI430,120,750+3.45
41นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์425,452,500+0.52
42บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด405,927,703-0.55
43บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)387,491,863-3.54
44น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี386,614,085-0.70
45นาย สำเริง มนูญผล380,769,188-0.54
46GRASIM INDUSTRIES LIMITED377,691,390+3.70
47THK INVESTMENT COMPANY LIMITED375,375,000+0.55
48บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด365,358,450-0.73
49นาง อรุณี วิริยะจิตรา350,375,747+0.53
50บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด347,793,338-0.73
51บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด339,424,560+3.70
52นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล316,393,674+1.13
53RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED299,870,000+0.52
54บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด299,744,047+0.96
55น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์291,150,850+0.52
56บริษัท รามศรทวีการ จำกัด278,824,600-
57กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว270,076,220+0.52
58บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด262,939,500+3.70
59นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา262,350,303-0.48
60บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)258,136,250+3.45
61น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์253,485,050+0.55
62บริษัท วัตสดรมัย จำกัด244,221,436-0.46
63นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์238,875,000+0.55
64นาย อมร ดารารัตนโรจน์238,875,000+0.55
65นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์238,875,000+0.55
66BANK OF SINGAPORE LIMITED238,381,286+2.33
67บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด235,923,953+2.80
68นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ234,452,500+0.52
69นาย วีระ อรุณวัฒนาพร230,916,160+0.94
70นาย กำจร ชื่นชูจิตต์227,092,793+5.61
71นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา226,728,829+0.70
72กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล226,190,440+0.52
73บริษัท กันยง จำกัด222,446,356+0.94
74บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด220,472,500+3.45
75นาย พชร พรรธนประเทศ216,180,250-0.70
76น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์206,869,700+0.51
77นาย อัชดา ธนาลงกรณ์206,869,700+0.51
78นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่205,103,236+0.96
79นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร204,991,730-0.73
80นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย200,883,600+4.88
81บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด190,750,000-
82นาย ปอ อนาวิล186,399,276+3.57
83นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล184,251,425-
84น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์181,006,508-0.88
85นาง สุนทรี จรรโลงบุตร177,888,540-
86นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย177,650,375+1.91
87N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1171,170,600+2.55
88นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์170,457,958-0.88
89น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์164,972,187-0.25
90EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD162,579,325+1.35
91นาย ชาลี สุขสวัสดิ์158,180,508-0.88
92นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร155,760,000-
93นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ153,734,860+0.51
94นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์152,829,391+0.94
95บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด152,369,510+0.05
96นาย สุเมธ ดารกานนท์151,749,328+0.19
97นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล151,597,549+3.94
98บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด151,306,453+4.65
99บริษัท ดำรงรักษ์ จำกัด147,860,125+3.45
100นาย สมจินต์ ลีลาเกตุ146,421,000+0.94