คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)4,244,530,283+0.07
2นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,368,181,300-0.48
3นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,819,652,490+1.91
4MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,738,296,100+0.98
5WACOAL CORPORATION1,835,071,875-
6ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,578,940,850+1.58
7บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด1,437,117,817+0.02
8Toray Industries, Inc.1,385,684,653-
9บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,311,339,012+0.01
10นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน1,303,156,453-0.18
11นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร1,234,227,600+0.83
12นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,158,772,980-0.56
13บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,138,525,500-0.91
14บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,062,461,700-0.81
15ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,022,639,330+1.16
16บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด911,629,350-0.74
17บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)848,491,711+0.09
18บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด787,500,000-0.50
19TORAY INDUSTRIES, INC.750,120,396-
20ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)725,062,510-0.59
21ASSEAU COMPANY LIMITED722,031,275-
22บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด609,109,113+0.24
23บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด607,105,125-0.74
24บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด597,807,320+0.98
25บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด540,772,320+0.98
26บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)505,033,343-
27น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี501,885,000+1.58
28นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล499,939,000-0.73
29WHOLTON COMPANY LIMITED476,562,550-
30ONEIDA SERVICES LIMITED464,400,000-
31นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา456,402,362+0.01
32นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา451,101,820+1.91
33บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด443,851,762+9.74
34บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)433,338,476-0.21
35บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)426,890,983-
36นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์423,951,000-3.03
37นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์413,325,000-3.03
38THK INVESTMENT COMPANY LIMITED412,500,000-0.50
39DBS BANK LTD409,789,125-0.74
40MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI400,457,250-0.74
41STATE STREET EUROPE LIMITED399,795,557-0.48
42SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED399,059,136-0.60
43นาย สำเริง มนูญผล393,323,791-
44บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด352,056,264+0.54
45นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์349,717,500+1.91
46นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล332,672,557-1.06
47นาง อรุณี วิริยะจิตรา319,026,338+1.16
48บริษัท รามศรทวีการ จำกัด311,982,120-
49CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.311,810,630-
50GRASIM INDUSTRIES LIMITED300,754,255-
51นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่300,247,717+9.74
52บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด296,020,350-
53กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว289,305,110-0.48
54บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด281,788,763-
55น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์279,676,000-0.50
56นาย พชร พรรธนประเทศ271,795,950+1.58
57บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด270,282,520-
58นาย อมร ดารารัตนโรจน์262,500,000-0.50
59นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์262,500,000-0.50
60นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์262,500,000-0.50
61RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED246,490,000+1.91
62กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล242,272,150-0.48
63บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)240,333,750-0.74
64น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์235,565,940+1.91
65BANK OF SINGAPORE LIMITED231,930,599-0.14
66นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา224,930,676-
67นาย วีระ อรุณวัฒนาพร223,700,030-
68บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด222,286,208-0.56
69นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา220,386,764-0.72
70น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์219,470,900-0.48
71นาย อัชดา ธนาลงกรณ์219,470,900-0.48
72นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย216,807,300-0.56
73บริษัท วัตสดรมัย จำกัด216,162,207-
74บริษัท กันยง จำกัด212,683,820+0.98
75นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย211,027,010-
76บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด209,377,750-
77น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์206,635,748-1.55
78นาย กำจร ชื่นชูจิตต์206,237,333-
79บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด205,267,500-0.74
80นาย ปอ อนาวิล196,384,952-
81นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์195,238,598-1.55
82นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ192,717,500+1.91
83นาย ดนุพล ชิลลี่189,779,600+1.58
84นาย เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล184,251,425-1.67
85นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ182,688,508-
86บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด181,215,868-0.97
87นาย ชาลี สุขสวัสดิ์180,577,748-1.55
88นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล178,256,986+2.56
89นาง สุนทรี จรรโลงบุตร175,105,480-0.86
90N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1173,349,600-0.52
91นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม170,400,000+0.83
92นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย168,138,625+0.33
93นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร166,088,190-
94นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ163,099,420-0.48
95นาย ธีร ชุติวราภรณ์160,866,000-
96น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์155,376,514-
97นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร153,120,000-0.86
98นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง152,000,000+1.58
99นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร150,463,728+1.24
100นาย สุเมธ ดารกานนท์149,801,333+0.11