คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ32,835,000,000+1.51
2Stark Investment Corporation Limited9,950,000,000+1.51
3นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,331,616,665+1.51
4UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,538,807,177+1.51
5บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,037,401,140+1.75
6นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล722,009,600-7.69
7SINGVALE PTE LTD474,147,275+1.83
8นาย ธงไชย แพรรังสี379,172,916+5.41
9บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด346,724,540+0.43
10บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด326,551,820-
11บริษัท โลหการไทย จำกัด292,938,366-8.57
12บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)279,732,777+1.83
13TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED270,148,401+1.83
14บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)257,078,156+1.26
15นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ249,683,200-7.69
16นาย พรชัย อุไรสินธว์247,253,760-7.69
17นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา244,524,800-7.69
18นาย องอาจ ปัณฑุยากร221,391,099+11.93
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด213,139,483+0.57
20บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด197,324,869+1.83
21นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย148,428,000+1.75
22นาง วัลลยา ปัณฑุยากร147,150,000+11.93
23นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล137,489,951+1.75
24FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.119,721,900+0.43
25บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด110,015,182+1.83
26น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ109,990,400-7.69
27นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ109,780,204-
28น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล95,460,180+1.75
29MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.93,670,332-8.57
30นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส91,260,037-0.51
31นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์90,630,000+1.75
32น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล85,692,672-7.69
33นาย พีท ริมชลา77,728,112-
34นาง กันยา หลิมประเสริฐ77,443,000-
35นาง นพวรรณ จงวัฒนา75,072,519-2.07
36ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)71,496,310-2.07
37นาย นพดล วิเชียรเกื้อ69,746,000-
38นาย ชัย โสภณพนิช66,984,695+0.75
39น.ส. รัชนี จงวัฒนา66,657,866-2.07
40นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล66,469,889-2.07
41น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี57,261,897+5.41
42HEATCRAFT SUBCO PTY LTD55,466,750-
43น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ54,945,400-
44CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT54,500,000+1.83
45นาย ธราธร รัตนศรีทอง54,170,929+11.93
46น.ส. เจนจิรา แพรรังสี52,808,195+5.41
47นาย วันชนะ แพรรังสี52,807,640+5.41
48น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี52,357,444+5.41
49น.ส. วนิดา ดาราฉาย51,963,105+5.41
50SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC51,677,340+1.75
51น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร49,050,000+11.93
52Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.46,836,447-8.57
53นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์45,828,000+1.75
54STATE STREET EUROPE LIMITED44,880,000-
55น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร43,478,366-2.07
56น.ส. อุไร เข็มอำนาจ42,687,066-
57ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต42,240,595-
58นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต40,778,145-3.98
59นาย สุทิน อัษฎาธร39,712,030+0.43
60น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี39,177,913+5.41
61นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา38,518,330+0.43
62นาย วีระเดช กิติกรอรรถ38,518,330+0.43
63นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์37,462,691+5.41
64น.ส. เภธรา ริมชลา36,652,000-
65นาย ปเนต จงวัฒนา36,276,950-2.07
66นาย สุรินทร์ อัษฎาธร35,992,930+0.43
67บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)35,824,256-7.69
68นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี35,468,627-
69นาย คริสต์ ริมชลา35,274,624-
70น.ส. จอย ริมชลา33,880,000-
71DBS BANK LTD33,793,020+1.75
72นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร32,340,000-
73นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ30,848,048-
74นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์30,156,854-8.57
75นาย พหล ลิมปิสุข30,074,878+5.41
76นาย สกล งามเลิศชัย29,488,380+1.75
77N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR29,120,000-7.69
78นาง ชนิดา อัษฎาธร28,193,630+0.43
79นาย อุดม ยางกุล26,011,000+5.41
80นาย สุชน สิมะกุลธร25,764,743-
81นาย สุรพร สิมะกุลธร25,750,859-
82MR. CHUA CHENG KHUAN24,640,000-
83นาย อานนท์ สิมะกุลธร24,324,313-
84นาย สุเมธ สิมะกุลธร23,935,434-
85นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์23,100,000-
86น.ส. รัตติยา ภัทรสินมโน23,000,000+0.43
87น.ส. อรอุบล ชมเดช22,800,000+1.75
88นาย วินัย ตั้งคำ22,800,000+1.75
89UBS AG SINGAPORE BRANCH22,545,340-
90นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร21,080,000-
91นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล20,864,581+5.41
92นาย พีระ ดำรงมหาสวัสดิ์20,401,280+5.41
93นาย ณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์20,350,076+5.41
94MR. KENJI KODAMA20,161,025+1.75
95น.ส. ศศิ อิงคนันท์20,103,936-
96นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย19,511,025+5.41
97นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข19,380,000+1.75
98นาง อนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล19,360,620+1.75
99MR. SI LOK MARK LEE19,075,000+1.83
100นาง จินตนา กิตติภูมิชัย18,854,460+1.75