คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ39,270,000,000-4.20
2Stark Investment Corporation Limited11,900,000,000-4.20
3นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,788,566,665-4.20
4นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,826,102,452-4.20
5บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด819,000,900-0.56
6นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล555,392,000-
7นาย ธงไชย แพรรังสี450,908,333-0.91
8SINGVALE PTE LTD424,557,560+1.64
9บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด333,157,058-
10บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)250,476,321+1.64
11นาย องอาจ ปัณฑุยากร243,878,760+1.67
12บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)242,356,897+0.95
13TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED241,894,348+1.64
14บริษัท โลหการไทย จำกัด217,611,358-
15บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด216,301,226+2.50
16บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด194,228,394-1.48
17นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ192,850,240-
18นาย พรชัย อุไรสินธว์190,540,800-
19นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา188,096,000-
20บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด176,687,222+1.64
21นาง วัลลยา ปัณฑุยากร162,000,000+1.67
22นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล126,389,898-0.56
23นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย117,180,000-0.56
24FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.115,037,130-
25นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์111,960,000-0.56
26บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด98,509,007+1.64
27ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)92,205,586-3.74
28นาง กันยา หลิมประเสริฐ86,950,241+3.37
29น.ส. รัชนี จงวัฒนา85,965,662-3.74
30นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล85,723,237-3.74
31นาย จิรวุฒิ คุวานันท์85,639,894+3.37
32น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ84,608,000-
33น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล82,249,200-0.56
34นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ74,358,254+3.37
35นาย นพดล วิเชียรเกื้อ72,855,133+3.37
36นาง นพวรรณ จงวัฒนา72,133,662-3.74
37นาย พีท ริมชลา71,813,376-4.93
38MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD.69,583,675-
39น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี68,095,229-0.91
40น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล65,917,440-
41นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส64,391,600-1.44
42นาย ชัย โสภณพนิช63,389,225+0.34
43น.ส. เจนจิรา แพรรังสี62,798,934-0.91
44นาย วันชนะ แพรรังสี62,798,274-0.91
45น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี62,262,906-0.91
46น.ส. วนิดา ดาราฉาย61,793,963-0.91
47น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ59,138,720+3.37
48นาย ปเนต จงวัฒนา59,126,756-3.74
49นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์56,853,727-0.91
50น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร56,072,100-3.74
51น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร54,000,000+1.67
52CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT48,800,000+1.64
53น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี46,589,950-0.91
54นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์44,500,000+3.37
55นาย สุทิน อัษฎาธร38,158,081-
56นาย วีระเดช กิติกรอรรถ37,011,091-
57นาย ชาติชาย ลีสหะปัญญา37,011,091-
58นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์36,180,000-0.56
59นาย พหล ลิมปิสุข35,764,720-0.91
60นาย ธราธร รัตนศรีทอง35,137,200+1.67
61Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.34,792,789-
62นาย สุรินทร์ อัษฎาธร34,584,511-
63น.ส. เภธรา ริมชลา34,080,000-4.93
64นาย คริสต์ ริมชลา33,299,000-4.93
65นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต32,282,949-2.07
66นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ31,255,904-4.93
67นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี31,255,018-4.93
68น.ส. จอย ริมชลา31,240,000-4.93
69นาย อุดม ยางกุล30,932,000-0.91
70นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร29,820,000-4.93
71นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด29,751,810+3.37
72N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR28,240,960-
73นาง ชนิดา อัษฎาธร27,090,401-
74น.ส. ฐิติกาญจน์ จงวัฒนา26,880,074-3.74
75HEATCRAFT SUBCO PTY LTD26,102,000+2.50
76บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)25,637,120-
77นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล24,811,934-0.91
78นาย ณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์24,200,090-0.91
79นาย พีระ ดำรงมหาสวัสดิ์22,943,402-0.91
80MR. CHUA CHENG KHUAN22,720,000-4.93
81นาย สาธิต กุมาร22,416,720+1.67
82นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์22,402,234-
83นาย สกล งามเลิศชัย22,334,400-0.56
84น.ส. รัตติยา ภัทรสินมโน22,100,000-
85นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์21,868,000-4.93
86น.ส. นทีพร ดวงสวัสดิ์21,736,337-0.91
87นาง สุรสา ปุ่นอภิรัตน์21,536,179-3.74
88น.ส. จิราภรณ์ แพรรังสี21,505,282-0.91
89นาย ธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน21,472,022-0.91
90นาย จามร จุลชาต21,378,775-3.74
91นาย ธนินท์รัฐ ลิ้มภัทรนันท์21,192,600-0.91
92STATE STREET EUROPE LIMITED21,120,000+2.50
93นาย สุเมธ สิมะกุลธร20,752,122+2.50
94นาย ภราดร จุลชาต20,720,535-3.74
95นาย กรนภ จุลชาต20,278,280-3.74
96นาง ศิริรัตน์ จารุสมบัติ20,275,321-0.91
97น.ส. อุไร เข็มอำนาจ20,121,733+2.50
98ร.ท. ศุภกร จันทศาศวัต19,877,927+2.50
99น.ส. อรอุบล ชมเดช18,000,000-0.56
100นาย วินัย ตั้งคำ18,000,000-0.56