คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด155,972,113,651+3.37
2บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)143,958,543,690+4.84
3บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)124,270,475,815+2.46
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด48,097,407,226+2.49
5นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ29,694,500,000+0.91
6AGC Inc.26,124,881,588+2.00
7บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)19,315,450,616+1.15
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)13,779,753,784+2.89
9Stark Investment Corporation Limited11,000,000,000+0.91
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED8,702,484,521+2.79
11บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด8,249,640,000+2.46
12สำนักงานประกันสังคม7,774,058,560+3.39
13SOJITZ CORPORATION7,255,545,160+0.88
14POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,014,654,709-0.87
15บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,530,264,802+0.88
16STATE STREET EUROPE LIMITED6,142,865,248+2.54
17T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.5,718,472,083+5.00
18TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,664,642,207+0.27
19NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,170,214,083+3.08
20บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,089,085,796+2.46
21บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)4,951,767,348-0.51
22SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,657,500,211+0.56
23THE BANK OF NEW YORK MELLON4,490,888,440+1.99
24POSCO Co.,Ltd.4,310,934,453-
25STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,073,625,000-0.28
26CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,904,123,800+3.33
27ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED3,776,020,293-
28POLYPLEX CORPORATION LTD.3,573,780,626-0.87
29บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,353,453,125+0.56
30บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,324,698,850+4.84
31นาย อานุช โลเฮีย3,227,341,146-0.70
32นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,857,966,175-
33Showa Denko Materials Company Limited2,803,601,997+1.45
34นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,802,157,664-5.06
35บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,648,658,125+2.46
36นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,544,666,665+0.91
37กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,533,354,867+3.52
38บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,492,502,387+1.45
39CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,447,500,000+3.37
40บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,226,048,125-0.57
41HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.2,224,400,000+2.99
42ASIAN OPPS I LIMITED2,146,154,063+0.56
43นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,135,785,077-0.54
44นาย มุข โรจตระการ2,071,267,200-4.37
45นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์2,053,375,000-2.40
46นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,894,410,000+3.09
47นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,822,972,020+2.89
48นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,778,880,000-4.13
49นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,720,546,500+4.84
50บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,612,861,250+1.40
51นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,590,076,962+2.58
52นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,585,464,889-1.22
53น.ส. อุษณา มหากิจศิริ1,508,304,133+3.54
54บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,399,559,262+2.58
55นาย สถาพร งามเรืองพงศ์1,311,107,950+3.37
56นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,297,245,924+0.91
57บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,246,701,370+0.73
58THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,230,662,082-
59บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)1,230,124,797-5.06
60MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,187,647,494+0.09
61บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,186,830,299-
62นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์1,177,172,600+2.58
63นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,174,020,000+1.96
64นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,051+1.96
65นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,000+1.96
66นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,000+1.96
67นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,173,000,000+1.96
68บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,166,200,000-2.35
69นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,165,202,451-0.92
70นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์1,142,168,598+2.58
71นาย เนตร จรัญวาศน์1,116,126,348-0.88
72บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,082,602,500+0.95
73นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,081,276,500-0.97
74นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,039,038,000-0.87
75กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)982,479,900+3.37
76กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)982,479,900+3.37
77NIPPON CLOSURES CO., LTD.982,171,538-
78นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ973,389,180+3.09
79นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ961,977,320+4.10
80นาย เอกพันธ์ วนโกสุม934,620,000-3.15
81POSCO, LTD.924,698,690-
82บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด916,515,104+1.93
83น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม893,456,256+0.83
84นาย มงคล มังกรกนก879,790,000+2.58
85MR. YEAP SWEE CHUAN869,218,628+1.52
86นาย สรรเสริญ จุฬางกูร864,396,000-2.88
87นาย เลิศ จิตติวาณิชย์863,028,000-4.37
88บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)861,708,379+0.58
89บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด861,322,000-2.35
90นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์858,893,321-0.54
91นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล850,834,690-0.41
92MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.845,140,725-0.70
93นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล836,559,200-0.41
94นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์826,980,000-0.87
95นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์822,921,351+0.51
96นาง ยุวเรศ ชูสกุล813,813,000-0.87
97น.ส. ธนวดี ตั้งสิทธิโชค813,750,000+4.84
98นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล810,010,263-0.47
99นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล798,756,390-0.28
100TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.786,000,000+3.05